Управление
Начало
Статии
Партньори
Новини
Контакт
Фотогалерия
Търсене

За нас
Мисия
Име
Местоположение
История
Сграден фонд
Двор и прилежащи части
Приоритети
Учебна програма
Обучение по безопасност
Допълнителни педагогически услуги
Традиции
Материална база
Екип
Групи
Правилник за
вътрешен ред

Правилници
Родителска общност
Заинтересувана общественност
Ред за прием на деца
Организиран отдих
Достойно признание

Служебен Вход
Потребител

Парола
Към проблема за обучението и възпитанието на детето в пътна безопасност
КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО Н
А ДЕТЕТО В ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
 


/Анализ на статия - задължителен елемент
за присъждане на ІІІ професионално-квалификационна степен/

 

Александра Атанасова

- директор на ЦДГ № 51

ДИУУ - 2007 

Ежегодно по пътищата на нашата страна в резултат на пътно-транспортни произшествия /ПТП/ загиват около 1000 души и над 10000 биват наранявани. Цената на тези човешки загуби, грижите и мъката са неизмерими. Убитите и ранените по пътищата разбиват живота на много хора и семейства

По отношение на жертвите - деца статистиката е безпристрастна и жестока. Само за 2006 г., видно от таблицата по-долу децата-жертви на ПТП, са както следва:

 
УБИТИ И РАНЕНИ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
   01/01/06  до 31/12/06 год.
ВъзрастО б щ оводачипътниципешеходци
(в навършениубитиpaнениубитиpaнениубитирaнениубитиpaнени
години)брояброяброя броя броя броя броя броя 
Общо104310215454 3944 316 3859 273 2409 
под 6 години81960 4 5 100 3 92 
от  6 до 9 год.102802 23 4 92 4 165 
 

Предвид това, проблемът за обучение и възпитание на детето още от най-ранна възраст в безопасност на движението по пътищата / БДП / е актуален и не търпи отлагане. Ето защо превенцията на риска чрез обучението му в тази насока е не само необходим, но и задължителен елемент от учебното съдържание

Жизнено важни мотиви стоят в основата на написването на статията “КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕТЕТО” с автор ГАЛИНА ХАЙДАР / д-р по педагогика /, публикувана през 1999 г. в кн. 3 на сп.” Дом, дете, детска градина”.

А те са:

~       Предучилищната възраст се характеризира със своята чувствителност, пластичност и податливост на въздействията на околната среда и реактивност чрез взаимодействия. Тези характеристики ускоряват и улесняват процеса на научаване на “пътната азбука” от детето;

~       Децата се отличават със своята ранимост, беззащитност и безпомощност в определени рискови ситуации, каквито са произшествията по пътищата;

~       6-7 годишното дете е бъдещ ученик, поради което се налага все по-активното му участие в пътния трафик – пресича кръстовища и улици, пътува в различни превозни средства, управлява велосипед, предстои му ежедневно да посещава училище като бъдещ ученик и т.н.;

~       превенцията от риска в тази насока е задължителна, защото ако я изключим от полезрението на възпитателно-образователната работа с детето, последствията могат да бъдат не само неприятни, но и с необратим и дори фатален край.

В статията си Галина Хайдар представя  резултатите от проучване с предварително поставени задачи:§         Да се направи анализ на учебното съдържание в учебните помагала за деца, съобразени с основните изисквания на двете актуални учебни програми / “Активността на детето в детската градина” – 16 бр. и “Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст” – 15 бр./ и предназначени за организиране на самостоятелната им работа на децата в учебни ситуации§         Да се разкрие в каква степен е обезпечено възпитанието и обучението по БДП§         Да се очертаят нерешените проблеми, свързани с възпитанието и обучението  в детската градина по превенция на риска от пътно-транспортни произшествия /ПТП/ с деца

Галина Хайдар прави ценно сравнително-педагогическо изследване на  учебното съдържание по БДП в две действащи в образователната практика учебни програми и на книжките, предназначени за организиране на самостоятелната им работа на децата в учебни ситуации. При анализа на условията за обучение Галина Хайдар убедително прави връзка между общите педагогически параметри на съществуващите програмни документации и на технологичните им еквиваленти в игровите и продуктивни дейности в книжките за децата, както и набляга върху познавателните й характеристики на това, което е посветено на БДП. Съдържанието на статията свидетелства  за широката информираност и компетентността на авторката по проблема за превенция на риска, както и за умението лаконично, но и изчерпателно да изложи информацията и личните професионални позиции за актуалността му. Нейната теза се разгръща с конкретни данни и убедителна достоверност.

За целите на това проучване Галина Хайдар е обособила знанията, уменията и формите на поведение у детето в три основни групи: превозни средства и водачи; пътна сигнализация; правила за движение и адекватно безопасно поведение. Този модел на групиране е авторски и се прави за първи път в специализираната литература по проблема. Във всяка отделна група авторката търси и анализира следното:

î         наличие на  картинни изображения на превозни средства и  водачи, спазване на правила от участниците в движението, подвижни и неподвижни елементи на улицата и др. Целта е да се провери  дали се използва  един от основните принципи на дидактиката, този за нагледността - особено значим за развитието на децата в предучилищната възраст;  

î         включването на различни по вид и характер игри, задачи и упражнения за отделните прояви на активност на детето, конкретно предназначени  и тематично подбрани за БДП.

î         съществуват ли  допълнителни задачи за оцветяване, конструиране,  рязане, апликиране и др. за улесняване на  детето за ефективното му осмисляне и усвояване на учебното съдържание по БДП

С опора на двете действащи в образователната практика учебни програми се откроява онова, което е реално постижение или слабо звено в обучението на децата по пътна безопасност. Специално са откроени както главните аспекти, така и онова, с което се отличава всяка отделна програма. В анализа на Галина Хайдар напълно основателно подобаващо място заемат онези детайли, които изискват ново решение, търсения на нови възможности за постигане на по-висока ефективност.

Стойностни моменти на статията още са:

ü      Прецизност, точност и яснота на езика;

ü      Изискан стил на при поднасяне на информацията чрез онагледяване, представено в таблици.

Съдържанието на статията свидетелства за компетентността на Галина Хайдар  по проблема, както и за придобитото й умение за коректна и прецизна изследователска дейност.Анализът на съдържанието в учебните помагала на двете актуални учебни програми за детската градина позволяват на авторката да направи интересни и ценни за теорията и практиката на обучението и възпитанието по БДП в детската градина констатации, изводи и препоръки. Те определено имат приносен характер за развитието на обучението и възпитанието на детето в предучилищна възраст по БДП. Една от препоръките дадени в статията на Галина Хайдар е: “Да се разработи специализирана образователна учебна програма за детската градина отразяваща потребностите на детето от определени знания, умения и форми на безопасно поведение в пътна среда. Тази програма да обобщи постигнатото до момента, да обогати с адекватно на реалността по пътищата в България задължително рамково учебно съдържание за отделните възрастови групи от 3 до 7 години при спазването на изискванията за приемственост, непрекъснатост и достъпност. Особено внимание да се обърне на 6-7-годишното дете, на което му предстои да стане самостоятелен участник в движението, без придружител. Неговите знания, умения и цялостното му поведение  при постъпването му в първи клас да са адекватни на пътната безопасност с оглед предпазването му от ПТП при самостоятелното му придвижване от дома до училището и обратно.” Тази препоръка вече е реализирана от самата авторка в учебното помагало “Пътна мозайка” разработено в съответствие с “Концепция за обучение на децата и учениците по БДП в детската градина и българското училище” и одобрено е със Заповед № РД 09-1513/05.08.2005 г. на министъра на образованието и науката. Помагалото освен в много детски градини, с успех ползваме  и ние в ЦДГ № 51 “Сарагоса”-гр. София.

Галина Хайдар е много добре позната на многобройния контингент от педагогически работници в сферата на предучилищното възпитание и подготовка. Тя съчетава успешно богатата си педагогическа и психологическа подготовка  с непрекъсната научно-изследователска и приложна дейност в масовата педагогическа практика. Това й осигурява висока продуктивност, доказателственост и ефективност на осъществените в продължение на много години изследвания насочени преди всичко в сферата на усвояване на правилата за безопасност на движението от страна на детето в условията на детската градина. Публикуваните от нея преди и в последствие материали – статии, книги, дидактически тестове, методически пособия за деца и др., различни по тематика и съдържание, се използват рационално в масовата практика, тъй като представляват цялостна система за обучение и възпитание на детето в предучилищна възраст по БДП.

Използвана литература:

E     Хайдар, Г. Към проблема на пътната безопасност на детето. В: Предучилищно възпитание, 1999, 3.

E     Хайдар, Г. Пътна мозайка. С., Анубис, 2005
Публикувана от galinahaidar на August 21 2008 20:41:054823 Прочита - Отпечатай

Последни статии
За да няма прегазени ц
ТОВА ТРЯБВА ДА ГО ЗНАЕ
Вълшебството на чувст
Детето и велосипеда
Научно-практическата
ОДЗ 3 ,,Делфинче" - Ва
ЦДГ “Надежда” – Елхо
Да опазим най-невинни
Модел на възпитателн
Двустранно табло "В
Споделена отговорнос
С принос към пътната б
Роден край за 1 клас
Злополуките и детето (
Злополуките и детето.
Приказките на различн
,, Дете – Заобикаляща
Въртележка от беди (6-7
Въртележка от беди (5-6
Въртележка от беди (4-5

La Martina php Апартамент Cazadoras