Управление
Начало
Статии
Партньори
Новини
Контакт
Фотогалерия
Търсене

За нас
Мисия
Име
Местоположение
История
Сграден фонд
Двор и прилежащи части
Приоритети
Учебна програма
Обучение по безопасност
Допълнителни педагогически услуги
Традиции
Материална база
Екип
Групи
Правилник за
вътрешен ред

Правилници
Родителска общност
Заинтересувана общественност
Ред за прием на деца
Организиран отдих
Достойно признание

Служебен Вход
Потребител

Парола
Бъдещият първокласник - с безопасно поведение на улицата
БЪДЕЩИЯТ ПЪРВОКЛАСНИК – С БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦАТА
 
Донка Ст. Гьошева
ЦДГ “ Слънчо” - гр. Пещера 

електронно списание " Образователни алтернативи",  2008, кн. 3


Учителите в детската градина прилагат “Концепция за обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище”. Концепцията и цялата учебна документация за възпитанието и обучението на децата  по безопасност на движението по пътищата (БДП) от първа група на детската градина до 8 клас включително на българското училище, е одобрена от МОН и влезе в сила от учебната 2003/2004 г. В методиката, разработена въз основа на концепцията, е залегнала идеята на авторите, че обучението и възпитанието на децата и учениците по БДП трябва да е насочено към възпитаване на транспортна култура и формиране на умения да се опазят живи на пътя.
Глобалната цел на възпитателно-образователния процес по БДП  на равнище детска градина  изисква у децата от І до ІІІ -ІV група да се изградят елементарни представи и понятия за пътното движение и начални умения за безопасно придвижване като пешеходци.  Методиката позволява на всеки учител в детската градина да организира възпитанието и обучението по БДП съобразно т. нар. "статус на детето“, както и в контекста на средата, в която живеят, играят и учат поверените му деца.
Дефинирани са няколко нива на този статус:
- пешеходец с придружител;
- пешеходец, движещ се сам в съответното населено място и отиващ сам на училище;
- пътник в личното превозно средство на родителите си;
- пътник в обществения транспорт;
- велосипедист в квартала, цялото населено място, извън населеното място;
- пешеходец при лоши атмосферни условия (намалена видимост), през нощта, през зимата и т.н.;
- пешеходец извън населеното място.
Тези нива на статуса са в основата на глобалните теми за детската градина. Първото равнище се отнася най-вече за детето от детската градина и до известна степен за първокласника. Разбира се, според средата, в която детето живее и учи, се променя и неговият статус. В учебната програма за децата от детските градини се изисква провеждането на пет учебни ситуации в учебната година във всяка отделна възрастова група. В детската градина глобалните теми са: в първа група - "Нашата улица", втора група - "Улично движение", трета и четвърта групи - "Уча се да се движа сам безопасно".
В педагогическата практика има дефицит на обучаващи игри и упражнения по БДП. “Използването на такива игри и упражнения в определена последователност и в система съдейства за лекото и резултатно разкриване на образователното съдържание. В същото изследване се доказа, че обучението по БДП не претоварва децата. Напротив, то стимулира активното им включване в игрите, провокира техните интереси и инициативност” [6].
На бъдещия първокласник му предстои да бъде самостоятелен участник в движението като пешеходец, водач на велосипед и пътник в превозно средство. Какво намира на книжния пазар детската учителка, за да го използва във възпитателно-образователния процес и да му даде възможност да усвои  знания, умения и форми за безопасно поведение на улицата? Това са следните УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, изготвени в съответствие с “Концепция за обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище”:
І. “КНИЖКА ЗА ИГРИ СЪС СВЕТИ И ФАРЧО” на В. Гюрова и Л. Витанов (хабилитирани преподаватели в СУ “Св. Климент Охридски”, катедра “Предучилищна педагогика”), е написана в съответствие със съвременните параметри на педагогическата система за задължителна подготовка за училище в съвременните реалности. Пособието съдържа ключови идеи на предучилищната теория и практика по почти всички образователни направления, които се интегрират с целите на културата и безопасността на движение на малките пешеходци. Помагалото предоставя оригинални решения за съчетаване на информативната с регулативната и рефлексивна функция на ориентирането в пътната обстановка. Формите и методите за работа с учебното помагало представляват съвременна система от средства за игрово-познавателно взаимодействие и са адекватни на изискванията на програмата за безопасност на движeнието по пътищата.
Ситуираните теми, на които се акцентира в това учебно помагало, са 11 на брой:- Свети и Фарчо в автопарка - за развиване на сензориката на децата, анализиране начини на придвижване и на предназначение на превозните средства;- Свети и Фарчо на улицата - за запознаване с това кой къде се движи, опасни и безопасни места за пешеходците;

- Фарчо полицай, а Свети …-  за анализиране информация от светлинни и звукови сигнали, търсене и откриване на пътни знаци;

- Със Свети и Фарчо на път - за запознаване с определени правила за движение на пешеходците;
- Свети и Фарчо – учители  - за правене на определени констатации на възприемана пътна ситуация и придвижване самостоятелно на къси разстояния;
- Свети и Фарчо на екскурзия - за разпознаване на превозни средства и придобиване на умение  за направа на вербален разказ на пътна ситуация по картина или серия от картини;
- Свети и Фарчо – пешеходци - за ориентиране в елементарна пътна ситуация и изброяване какво и защо не трябва да се прави от само дете на улицата;
- Свети и Фарчо учат пътните знаци - за търсене и откриване на пътните знаци и обяснение на предназначението им за участниците в движението;
- Свети и Фарчо обичат да играят - за безопасни и опасни места за игра на децата;
- Свети и Фарчо – откриватели - за откриване и описване на безопасен маршрут;
- Подарък от Свети и Фарчо - за осъзнаване от децата, че на улицата е опасно да са сами, без придружители.
Основното в помагалото е  учителите чрез вербални и невербални стимули да активират интелектуалния потенциал у детето чрез игрово действие. Препоръчани са игрово-пресъздаващите, нагледно-моделиращите и практико-приложни методи на педагогическо взаимодействие. Разнородни дейности реализират усвояването на знанията: разказване, оцветяване, рисуване, игра и др.
Страниците  и илюстрациите в книжката са черно-бели, но има и приложения с цветово оформление. Предназначението им е да акцентират върху главното и същественото от предложеното учебно съдържание във вид на игри. Интерес представляват представените знаци за ориентиране на детето в легендата, отнасящи се за всяка игра в книжката. Подробните методически указания на учителката включват: цели; очаквани резултати; работа с централна илюстрация; работа с малки илюстрации; анимация върху лента.
ІІ. “АЗБУКА НА БЕЗОПАСНОТО ДВИЖЕНИЕ” на Васил Паунов – продуктивен автор на учебни помагала за всички възрастови групи деца от детската градина и училището. Посоченото помагало е подчинено на глобалната тема “Уча се сам да се движа безопасно”. На децата се предоставят упражнения и игри по подтемите:
- Внимание! Улица;- Улица и път;
- Знаеш ли кой къде се движи;
- Улицата не е място за игра;
- Какво знае и какво може малкият пешеходец;
- Участници в движението;
- Светофар – мой другар;
- Улицата – шумове и звуци;
- Правила за пресичане.
В приложението  има действащ макет, който децата изработват сами, като изрязват, прегъват и лепят под ръководство на учителя. С помощта на изготвения макет  на улица с отделните й основни елементи, превозни средства и пешеходци, се представят нагледно опасностите от неадекватни действия при пресичане. Според нас, недостатък са инструкциите към детето, дадени в писмен вид на стр. 9. Не всички деца на тази възраст четат, а и не е задължително, и не се ориентират в отговорите. Знаците за подсещане са интересна находка, но натоварват информацията на нарисуваните улици и техните елементи, а това не дава възможност на децата да обърнат внимание на главното и същественото.
От същия автор са и 7 демонстрационни табла, които представляват в уголемен вид страници от учебното помагало “Азбука на безопасното движение”.
ІІІ. “МИШКО НА УЛИЦАТА” на Ваня Димова (учител в ЦДГ № 12 – гр. Варна). В. Димова, освен автор на съдържанието, е и художник на илюстративния материал и оформлението на кориците. Като дългогодишен учител авторката знае как да мотивира децата за занимания с тази по-специфична проблематика. В приказен стил е книжката, която разказва за вълненията на полското мишле Мишко, което е на гости на приятеля си Гризан от големия град. Леко и увлекателно В. Димова въвежда децата в темите:
- Улицата  - за основните й елементи;
 
- Пешеходци и  автомобили  -  за различните участници в движението;
- Внимание! Улица! - за правилата за безопасно движение;
- Какво знае и какво може малкият пешеходец.
В сюжета и текста на приказката умело са преплетени авторски материали - стихотворения, песни с поетичен и нотен текст, много дидактични игри и упражнения, подвижни игри и задачи за изобразителни дейности за развиване у децата на сензориката, мисленето, въображението, способността за бързо реагиране в условията на реална пътна обстановка. В съдържанието на помагалото се включват като автори на поетични и нотни текстове Б. Петрова и Р. Крумова.
ІV. Системата “ПЪТНА МОЗАЙКА с автор Галина Хайдар (доктор по педагогика, дългогодишен учител и директор на ЦДГ № 64 “Вяра, Надежда, Любов” – гр. София и признат автор на материали, свързани с възпитанието и обучението по Безопасност на движението в детската градина), е разработена с отчитане особености на децата в предучилищна възраст и българските реалии на пътно-транспортната градска и извънградска обстановка. Тя е създадена в отговор на съвременните изисквания за обучение по БДП и за подпомагане на педагогическата практика в детската градина относно реализиране на пълноценен учебен процес – интересен и занимателен за децата. Предназначена е за деца от три до седемгодишна възраст с конкретизиране на задачите за отделните възрастови групи.
Целта на авторката е да подпомогне децата да осъзнаят себе си като активни участници в движението по пътищата, да откриват и разбират опасностите на улицата и да усвоят принципите на безопасно поведение. При съставянето на помагалото са използвани разработени дидактически задачи от различни видове и типове, с помощта на които децата да придобият декларативни знания за факти, събития, понятия, дефиниции (разпознаване на подвижни и неподвижни елементи на улицата, изброяване на пътни знаци, дефиниране на норми за безопасно движение и др.) и процедурни знания за дейността (пресичане на улица, качване и настаняване на безопасно място в автомобил или превозно средство от градски транспорт и т.н.). По този начин у децата се формира система от познавателни структури за пътната среда, правилата за движение и нормите за безопасно поведение, способност да разпознават опасните ситуации и правилно да реагират на тях. Също така при решаването на задачите ще може да се прави връзка между теоретичното и практическо обучение, да се покажат знания и умения, придобити по време на обучение по БДП.
В зависимост от равнището на знания, умения и форми на поведение, адекватни на пътната безопасност на всяко отделно дете, се предоставя възможност на учителката да ползва задачи от различни групи. В подготвителната група за училище например има деца, които за първи път посещават детска градина. Към тях се може да се подходи индивидуално и да им се поставят задачи, които присъстват в учебните помагала от системата “Пътна мозайка” за І, ІІ и ІІІ група. Чрез решаването им те ще постигнат равнището на знания, умения и форми на поведение за безопасност на движение по пътищата на останалите деца в групата и ще продължат обучението заедно. Ето защо за улеснение на учителката учебното помагало “Пътна мозайка”е изготвено във вид на папка със свободни неподвързани картони, за да могат да се прегрупират и изтеглят за използване при необходимост в различни възрастови групи и по избрани проблеми. Картоните са 30, разпределени по групи, като за подготвителната група за училище са предназначени 10 от тях. Темите, са както следва:
На улицата не е безопасно;
Регулиране на кръстовище с пътни знаци;
Пътни знаци;
В автобуса;
Регулировчик;
Движение по улица с банкет;
Правила за безопасно движение по пътищата извън града;
Първа помощ;
Моят безопасен път до училище в града;
Моят безопасен път до училище извън града.
Помагалото е с предназначение за ползване в задължителните учебни ситуации по БДП. Задачите в него са с ясни инструкции и са по посока на действията и поведението на детето. Препоръчват се методи, водещи до ясното разбиране на всички ключови въпроси по безопасността на детето. В основата им са наблюдението, анализът и пояснението. Освен това част от неговите задачи са приложими в нерегламентирани ситуации (карти, пъзел, домино и др.) и в ателиетата като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие.
Задачите могат да се използват и за получаване на обратна връзка от учителката за това, което е постигнало детето след обучението като равнище от знания, умения и форми на поведение. Учебното съдържание е структурирано в определена последователност и с постепенно нарастваща трудност, като по този начин се осигурява системност в подготовката по БДП. Картинната информация е достъпна за децата и ще стимулира положителна им мотивация за участие в учебния процес и образователния им потенциал, ще повиши интереса им към проблема за превенция на рискове от ПТП.
Част от предложените картони са за ръчна обработка от страна на детето и създаване на различни изделия (улица, пешеходци, палка “Стоп!Деца”, “Регулировчик”). Готовите изделия могат да се използват в комбинация: направа на кръстовище от конструирани улици, в средата на кръстовището стои регулировчик, а на тротоара се движат пешеходци. Изделията могат да се използват от децата в други учебни ситуации по БДП, както и в различни моменти от режима в детската градина по теми, свързани с отделни образователни направления. За работа с картоните се изискват различни дейности на децата - оцветяване, очертаване, ограждане, рисуване, налагане, прегъване, биговане, изрязване, сглобяване, лепене и др., допълнителни материали и инструменти – цветни моливи, лепило, ножици.
Д-р Галина Хайдар е автор и на други помагала:
- “НА УЛИЦАТА В БЕЗОПАСНОСТ” е с христоматия характер и е плод на проучвания от съставителката в областта на художествената литература, посветена на превенция на рисковете от пътно-транспортни произшествия с деца. Основният й стремеж е тематично да обвърже съдържанието на предложената христоматия с учебната програма, препоръчана от МОН в “Концепция за възпитанието и обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище”. Систематизиран е богат литературен материал - гатанки, залъгалки, стихотворения, поеми, разкази, куклени етюди, поетични текстове за песни и музикални игри. Въведени са в обращение творби не само на известни автори, но и авторски текстове на практикуващи учители, работещи в системата на предучилищното възпитание и подготовка. Подбраните художествените текстове дават възможност на децата да усвоят, уточнят, затвърдят, разширят и обогатят знанията си за безопасността на движението по пътищата в четири основни групи със следните познавателни задачи:- превозни средства и водачи;- пътна сигнализация;- правила за движение;- с комплексен характер;-
ДЕТЕТО И ПЪТНАТА СРЕДА” – дидактически тест по темата, коректно приложима методика, предназначена за измерване равнището на знания и умения по безопасност на движението на 6-7- годишното дете. Задачите му съответстват по съдържание и форма на възрастовите му особености и покриват представителна извадка от учебното съдържание по безопасност на движението в подготвителната група за училище. Тестът е апробиран и стандартизиран. Изчислена е надеждността и валидността му. Критериалната му валидност е изследвана чрез експертна оценка на специалисти (детски учители, преподаватели от ВУЗ, експерти към МОН) по предучилищно възпитание и подготовка. Изведен е относителен стандарт (норма) за изследваната българска популация от деца – сто момичета и момчета на възраст 6-7 години, посещаващи детски градини в страната.
Тестът дава основание за ползване от учители в подготвителната група за училище с цел измерване резултатите от обучението на децата през и в края на учебната година и от учителите в първи клас на началното училище за установяване на входното равнище на знания за пътната безопасност на първокласниците.Целта на дидактическия тест е да се отговори на въпроса дали 6-7 годишното дете може да се движи безопасно само по пътищата. Изисква както индивидуална работа с всяко изследвано дете, така и групова работа на децата в подготвителната група на детската градина или в първи клас на началното училище. В съдържанието на теста са включени задачи за установяване равнището на интелектуалните знания на децата за безопасното им движение по пътищата, организирани в четири субтеста за знания по посочените по-горе в христоматията познавателни задачи в четирите основни групи;
- ДЕМОНСТРАЦИОННИ ТАБЛА ( 6 на брой) по следните теми:
- “Нашата улица” - с предназначение начално ориентиране на детето в пътната среда, идентифициране и назоваване на елементи на улицата;
- “Аз съм пешеходец” - правила за безопасно движение на улицата, пресичане на улица, регулирана от светофар и на пешеходна пътека, изброяване и назоваване на светлините на светофара по цвят; алгоритъм за пресичане на улица, който е последователност от движения за безопасност;
- “Аз съм велосипедист” - изцяло посветено на проблемите на малкия велосипедист - безопасно място за придвижване с велосипед, части на велосипеда, средства за пасивна защита, дете – пътник на велосипед; сигнали, подавани с ръка от велосипедиста за извършване на маневри и др.;
- “Аз съм пътник в превозно средство” - видовете превозни средства за обществен превоз, видовете спирки за обществения превоз; пътни знаци, предназначени за указване местата на спирките на обществения превоз, задълженията на детето – пътник в превозно средство и др.;
- “ Пътна сигнализация” - за видове светофари, пешеходни пътеки, пътни знаци, регулировчик и значението им за безопасността на различните участници в движението;
-“Кой с какво пътува” (ориентиране в многообразието в света на превозните средства, автомобили със специален режим на движение; професии, гарантиращи здравето и живота на хората и др.
Всеки ден три деца стават жертва на пътно-транспортно произшествие, сочи статистиката на КАТ за последните години. Годишно броят на убитите и ранените малолетни е около 1400.  Безопасността на движението зависи от всички нас – учители, родители, от  целенасочените усилия на много хора и много обществени сектори - правителствени или неправителствени.                                                   
В  типовата характеристиката в системата на училищното образование за длъжността “Учител в детска градина” в раздел ІІІ е написано: 
“Учителят ..
- носи отговорност за опазване на живота, психическото и физическото състояние на децата по време на учебни занимания и ситуации през работното  си време и при други форми и дейности, организирани от детската градина;
- обучава децата в спазване на правилата по безопасност и култура на движение”.
Надяваме се всеки учител в детска градина, изпращащ випуск бъдещи първокласници, да е сигурен, че знанията, уменията и формите на поведение, които са усвоили във възпитателно-образователния процес по Безопасност на движението, ще им дадат възможност като самостоятелни участници в движението да са живи и здрави по пътя към училище и обратно към дома. 

 
Литература:
1. Гюрова, В., Л. Витанов. Книжка за игри със Свети и Фарчо. С., Рива, 2007.
2. Димова, В. Мишко на улицата. В., Славена, 2006.
3. Концепция за обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище. С., МОН, 2003.
4. Паунов, В. Азбука на безопасното движение. Ст.Загора, Дидаско, 2006.
5. Паунов, В. Табла (7 на брой). Ст.Загора, Дидаско, 2006.
6.Хайдар, Г. Децата – първа наша грижа. - Сб. Втора национална конференция по проблемите на безопасността на движението по пътищата, С., 2005.
7. Хайдар, Г. Пътна мозайка (6-7 години). С., Анубис, 2005.
8. Хайдар, Г. Демонстрационни табла за обучение по Безопасност на движението (6 на брой). С., Гея Либрис, 2005.
9. Хайдар, Г. На улицата – в безопасност. С., Дидакта Консулт, 2004.

10. Хайдар, Г. Детето и пътната среда. С., Дидакта Консулт, 2004.

Публикувана от galinahaidar на December 07 2008 14:13:356740 Прочита - Отпечатай

Последни статии
За да няма прегазени ц
ТОВА ТРЯБВА ДА ГО ЗНАЕ
Вълшебството на чувст
Детето и велосипеда
Научно-практическата
ОДЗ 3 ,,Делфинче" - Ва
ЦДГ “Надежда” – Елхо
Да опазим най-невинни
Модел на възпитателн
Двустранно табло "В
Споделена отговорнос
С принос към пътната б
Роден край за 1 клас
Злополуките и детето (
Злополуките и детето.
Приказките на различн
,, Дете – Заобикаляща
Въртележка от беди (6-7
Въртележка от беди (5-6
Въртележка от беди (4-5

La Martina php Апартамент Cazadoras