Управление
Начало
Статии
Партньори
Новини
Контакт
Фотогалерия
Търсене

За нас
Мисия
Име
Местоположение
История
Сграден фонд
Двор и прилежащи части
Приоритети
Учебна програма
Обучение по безопасност
Допълнителни педагогически услуги
Традиции
Материална база
Екип
Групи
Правилник за
вътрешен ред

Правилници
Родителска общност
Заинтересувана общественност
Ред за прием на деца
Организиран отдих
Достойно признание

Служебен Вход
Потребител

Парола
Произшествия с деца на пътя
Произшествия с деца на пътяДонка Гьошева

гр. Пещера

- В: сп. "Предучилищно възпитание", 2009, кн. 3


“Безопасността на децата-участници в пътното движение е един от най-сложните проблеми на обществото в областта на здравеопазването днес. Той е особено актуален, тъй като е пряко свързан с опазване на живота и здравето на децата днес от една страна, и с подготвянето на знаещи, културни и дисциплинирани участници в движението утре.”

Из “Национална стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2006 - 2010 г.”/ С., Държавно-обществена консултативна комисия
по проблемите на безопасността на движението по пътищата/
Според мащаба на смъртните случаи в катастрофите по пътищата, ситуацията може да се нарече “трета световна война”. Пътно-транспортни произшествия /ПТП/ в световен мащаб водят до близо 400 пъти повече смъртни случаи, отколкото тероризма, сочи доклад, публикуван в американското списание “Инджъри превеншън”. В друг доклад, наречен “Да направим пътищата безопасни”, но този път на Комисия по глобална пътна безопасност гласи, че проблема по пътищата, в резултат на който загиват ежегодно 1,2 милиона души е “глобална епидемия”, сравнима по броя на смъртните случаи с маларията и туберколозата. По натам в доклада се казва, че на пътищата загиват повече млади мъже, отколкото във всички войни в последно време, взети заедно. Единствено СПИН взема повече жертви по света.

Ето и част от останалите данни:

▫ 50 милиона души получават травми ежегодно;

▫ 500 деца загиват ежедневно по пътищата;

▫ на всеки две секунди един е ранен, а на всеки 50 секунди – един загива

▫ 85 % от нещастните случаи са в страни с ниско или средно ниво на доходите на населението;

▫ към 2020 година броят на смъртните случаи по пътищата на тези страни ще се удвои.

Световната здравна организация /СЗО/ и Световната банка също поставят на преден план актуалността на проблема и съвместно съставиха “Световен доклад с предупреждение за пътно-транспортния травматизъм”. В него се представя подробен обзор на информация за мащабите, факторите на риска, влиянието на пътно-транспортния травматизъм, способите за предупреждение за аварии по пътищата и понижаване на последиците от тях.

По данни на СЗО само в Европейския регион всяка година загиват 127 000 човека и 2,5 милиона случаи на травми с различна степен на инвалидност. Статистиката сочи, че на местата на ПТП загиват 65 % от хората, като 2/3 от тях – вътре в превозните средства. В “рисковата група” са децата и младежите до 25 години.


В България ежегодно загиват на пътя около 1200 човека и около 7500 биват ранявани в различна степен. Изразено по друг начин от представителите на Нацоналенк Клуб “Би-Бит” всяка година едно средно голямо село бива унищожавано в необявената война човек-автомобил. “В България средно годишно 1100 деца получават травми при ПТП и приблизително 100 от тях умират. Почти осем на 100 хиляди деца загиват ненавършили 6 години” / Г.Цолова - Транспортния медицински институт, секция “Социална медицина” /. Сравнено с Дания, Великобритания, Швеция и други западноевропейски страни този показател е около три пъти по-нисък. Сравнението е относително тъй като у нас се отчитат само случаите на тежка телесна повреда, а в много западноевропейски страни и стресът от ПТП се счита за травма.

България заема едно от първите места в Европа по произшествия с малките пешеходци, велосипедисти и пътници в превозно средство. Само за изминалата 2008 г. статистиката е определено показателна.

Въз основа на анализ на ПТП с участие на деца и причините за тях, извършен от Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на БДП се посочва наличието на някои закономерности, свързани с тяхното поведение и това на останалите участници в движението: висока конфликтност в условията за движение на пешеходци, велосипедисти и автомобили в населените места, ниска степен на обезопасяване на пътниците, недостатъчна видимост и разбирателство между отделните участници, и др.

Конкретно злополуките с деца се дължат основно на следните по-важни фактори:

▫ превишена и несъобразена скорост на водачите в населени места;

▫ ненамаляване на скоростта при забелязването на деца на и край пътното платно, при преминаване през пешеходни пътеки, колони паркирани автомобили, покрай жилищни зони и др.;

▫ слаб или липсващ контрол от родители и възрастни над играещи навън деца;

▫ липса на реакция на гражданите за предотвратяване на очевидно опасни игри на децата на и близо до платното за движение;

▫ неспазване на предимство на водачите на кръстовища и непропускане на пешеходци и деца;

▫ некорегиране на скоростта от водачите, когато возят деца;

▫ предоставяне от родители и по-възрастни управлението на мотопеди, скутери и автомобили на неправоспособни юноши и деца;

▫ липса на обществена активност на гражданите срещу поведението на такива родители и към самите неправоспособни.

Сериозни са проблемите, свързани с ангажиментите на родителите, учителите, контролната система, общинските власти и други, за ограничаване нещастните случаи с участие на деца по пътищата. За постигане на трайно изменение на обстановката по пътищата и намаление броя на жертвите от пътнотранспортните произшествия, така както е указано в Европейската програма за действие относно безопасността по пътищата (СОМ(2003)311) с 50% към 2010 година, е необходимо цялостно преосмисляне на политиката в тази насока и на първо място комплексно решаване на проблемите за опазване живота и здравето на децата в пътното движение, за опазване живота и здравето на нашето бъдещо поколения.

“Защо, Кога и Как да стане това? Ще посочим няколко мнения:

 Елиезер Илел / 2005/: “Много късно е да обясняваме правилата за движението на децата когато тръгнат на училище. В Германия ги инсталират в главите им още в най-ранна възраст – когато всеки “запис” е практически неизтриваем, за цял живот. И според лявата, и според дясната концепция за управление, това е задача на държавата. Остава да се надяваме, че … нашата държава ще благоволи да се заеме с този архиважен проблем”.

Галина Хайдар / 2004/ : “Мястото на обучението по безопасност на движението по пътищата в общността от проблеми, върху които се акцентира при обучението по превенция на рискове на училищно и предучилищно равнище, изисква задължителност и непрекъснатост на неговото осъществяване. В “Концепцията за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата” е подчертано, че основите на общата култура и поведение на личността се поставят още в предучилищна възраст и в нея трябва да започне подготовката на децата за тяхната “пожизнена” професия – участник в движението като пешеходец, пътник или водач на превозно средство”

 В. Бучукова / 1985 /: ” ..усвояването на правилата за движение е усвояване на социален опит от жизнено важно значение и този процес не може да се отлага във времето защото детето на седем години вече е само на пътя”.

 С. Иванов /1997 /: “….усвояването на правилата за движение по пътищата в предучилищна възраст е социално и личностно значим проблем. Това усвояване се опира на житейския ежедневен опит на детето, на естествения му интерес към всичко ново и непознато в света на възрастните, на неговото любопитство и любознателност, включва в контекста на неговата игрова, познавателна и социална активност, формира неговата компетентност и култура”

 съставителите на “Помагало за работа по безопасност на движението” и членовете на Клуб “Стопчо” в Пловдив /1997/: “Задачата на обществото, в частност на учебните заведения, е да осигури на децата безопасна среда за живот и активна дейност. Според това трябва да стане чрез съсредоточаване на всички усилия на заинтересованата общественост в две посоки. Първата – да се вземат мерки за обезопасяване на средата, а втората – целенасочено обучение и възпитание на децата, но и на възрастните, по Безопасност на движението”

 Кр. Спиров и авторския колектив на “Концепцията за възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП в детската градина и българското училище” /2003/: “Възпитанието на транспортна култура и обучението на децата и учениците по БДП - грижа на цялото общество, задължение на училището, отговорност на семейството. Глобалната цел на това възпитание и обучение от детската градина до 12 клас звучи така: “Възпитание на транспортна култура и формиране на умения у децата и учениците да се опазят живи на пътя”

 Клуб “Би-Бит”: Успоредно с опитите ни да устроим жизнената среда по възможно най-добрия начин трябва да започнем с началното обучение и възпитание по въпросите на уличното движение.Постепенно децата трябва да бъдат подготвяни за това да решават рискови ситуации, с които ще се сблъскат”

 Норвежки пътен клуб: “Произшествията са винаги безсмислени и ненужни. Те биха могли да бъдат успешно предотвратявани като за това се изискват познания за степента на риска, внимание и предпазливост. Приучването на децата към възприемането на рисковете в заобикалящата ни улична среда и обучението им за предотвратяване на опасностите е дългосрочна задача”

 Авторите на “Безопасност за всички” / образователна програма за обучение по Безопасност на движението на концерна “Renault” /: “Ефективност в областта на осигуряването на безопасността по пътищата ще има само благодарение на обучение и възпитание в правилно поведение на пътя. Това означава включване в обучение на всичките участници в пътното движения - деца, ученици и техните родители”
.
“Основна отговорност за големия брой деца жертви на пътнотранспортни произшествия носят възрастните - родители, учители, възрастни участници в движението, държавни институции, организатори на движението, общински власти и др. В три основни направления може да се търси промяна на броя на жертвите деца - обучение и формиране на навици за безопасно участие в движението, правилен превоз на децата, и създаване на безопасна инфраструктура, съобразена с възможностите на децата” / Национална стратегия за подобряване безопасността на движениeто по пътищата на Република България за периода 2007-2010 г./.

Какво се предвижда в настоящата стратегия:

▫ повишаване на информираността на обществото за нуждата от по-голяма безопасност за децата-пешеходци.

▫ промяна на поведението, както на пешеходците, така и на водачите, за подобряване на безопасността на движението при съвместното ползване на пътищата.

▫ промяна на инфраструктурата, която да улеснява пешеходния трафик на национално равнище и на местно равнище

▫ разработване и провеждане на ефективни програми за безопасно ходене пеша

▫ провеждане на изследвания, които да открият и запълнят празнотите в знанията на гражданите. разработване на ефективни програми въз основа резултатите от изследванията и превръщането им в държавна политика.

▫ извършване на изследване с цел измерване на нивата на детския пешеходен травматизъм и определяне на рисковите фактори, които оказват влияние върху него.

▫ за децата пътници в автомобила, на мотоциклета, мотопеда - повишаване информираността на обществото, родители, възпитатели, роднини, за необходимостта от по-голяма безопасност при превоз на децата; извършване на законодателни промени, чрез които да се въведат задължения за водачите на МПС за безопасен превоз на деца; засилване на контрола по прилагане на новото законодателство.

▫ за децата велосипедисти, мотопедисти, скейтбордисти, ролеристи - повишаване информираността на обществото за опасностите, които крие автомобилното движение за детето водач; повишаване употребата на защитни средства от страна на деца водачи; създаване на по-добри условия за управление на велосипеди, каране на ролери и скейтбордове

▫ подкрепа и разширяване на обхвата в провеждането на национални състезания, викторини, конкурси, и други.

Какво може да се направи на равнище детска градина по този така актуален проблем? Според нас е наложително в дейността на детската градина да се включат следните основни момента:

▫ Изготвяне на план на тема “Възпитание и обучение на децата по БДП” с цел е да се проучи системата на работа на учителя в детската градина за обучение и възпитание по БДП и установи реалното състояние на възпитателно-образователния процес по темата. Още: Оказване на помощ за решаване на проблемите, отстраняване на слабостите и стимулиране на положителните тенденции. Такъв тематичен план може да се планира за период от една до три учебни години в зависимост от времето, което се изисква за теоретичното и практическо израстване на колегията по темата, както и от състоянието на материалната, учебна и игрова база;

▫ Прилагане на учебна програма на МОН от “Концепция за обучението на децата и учениците по БДП в детската градина и българското училище”за първа група до подготвителната група за училище включително. Използва се методика, разработена от авторите й със залегналата идея, че обучението и възпитанието на децата и учениците по БДП трябва да е насочено към възпитаване на транспортна култура и формиране на умения да се опазят живи на пътя.

▫ Участие в квалификационен курс по “Методика на обучение на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата” с одобрен от Министърът на образованието и науката учебен план

▫ Изготвяне на библиография на всичко онова, което е създадено по темата на книжния и мултимедиен пазар, както и библиография на тази специализирана литература, която е в наличност в детската градина / включително статии от специализирания печат/. Абониранне за педагогически издания сп. “Предучилищно възпитание”, в. “Аз-Буки” и др. издания на МОН, сп.”Дом, дете, детска градина” и др., с което се подпомага възможността за самообразование на учителите;

▫ Изграждане на материална, учебна и игрова база за обучение и възпитание по Безопасност на движението – кабинет по БДП, ситуирана пътна среда в сградата със светофарна уредба и пътна маркировка, учебен полигон в дворното пространство;
▫ Съвместна дейност с правителствени и неправителствени организации / участия в организирани форуми, концерти, състезания и игри, посветени на безопасността на децата.

▫ Съвместна дейност с родителската общност и изграждане на партньорство между учители, децата и родителите по проблеми на безопасността на движението по пътищата.

Обмен на опит и популяризиране – търсене на контакти с детски градини, които са специализирани за работа по тази специфична проблематика, например ЦДГ № 64 “Вяра, Надежда, Любов” – гр. София с директор д-р Галина Хайдар .


Литература:
▫ Бучукова, В. Проблеми на обучението по безопасност на движението в детската градина. –В: Дом, дете, детска градина, 1995, кн.2
▫ Децата ни участници в уличното движение. С., Би-Бит, 1994
▫ Елиезер, И. Те правят най-много катастрофи и тероризират пътниците, а държавата продължава да нехае. –В: Сега, 2005, 06.04;
▫ Концепция за възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и в българското училище. С., МОН, 2003;

▫ Хайдар, Г. Към проблема за контролната дейност на директора.-В: Управление на средното образование, 2007, кн. 2-3;
▫ Хайдар, Г. Към проблема за повишаване на квалификацията на учителите в детската градина.- В: Сб. От Кръгла маса “Стил на управление на директора в детската градина и ефективността от работа в екип”. Перник, 2007;
▫ Хайдар, Г. Към проблема на пътната безопасност на детето. В: Предучилищно възпитание, 1999, кн. 33.
▫ Хайдар, Г. Пътно-транспортните произшествия – актуален проблем. –В: Предучилищно възпитание, 2002, кн.3, Renault and integral safety. Education. The international “Safety for all” programme, Renault, 2000


Публикувана от galinahaidar на May 02 2009 21:54:171692 Прочита - Отпечатай

Последни статии
За да няма прегазени ц
ТОВА ТРЯБВА ДА ГО ЗНАЕ
Вълшебството на чувст
Детето и велосипеда
Научно-практическата
ОДЗ 3 ,,Делфинче" - Ва
ЦДГ “Надежда” – Елхо
Да опазим най-невинни
Модел на възпитателн
Двустранно табло "В
Споделена отговорнос
С принос към пътната б
Роден край за 1 клас
Злополуките и детето (
Злополуките и детето.
Приказките на различн
,, Дете – Заобикаляща
Въртележка от беди (6-7
Въртележка от беди (5-6
Въртележка от беди (4-5

La Martina php Апартамент Cazadoras