Управление
Начало
Статии
Партньори
Новини
Контакт
Фотогалерия
Търсене

За нас
Мисия
Име
Местоположение
История
Сграден фонд
Двор и прилежащи части
Приоритети
Учебна програма
Обучение по безопасност
Допълнителни педагогически услуги
Традиции
Материална база
Екип
Групи
Правилник за
вътрешен ред

Правилници
Родителска общност
Заинтересувана общественност
Ред за прием на деца
Организиран отдих
Достойно признание

Служебен Вход
Потребител

Парола
,,Директор" не е професия, а позиция, която временно се изпълнява
В: сп. ,,Управление на средното образование", 2010, кн. 6

д-р Галина Хайдар

ЦДГ № 64 “Вяра, Надежда, Любов” - гр. СофияАз няма да ви занимавам с теориите за мениджмънта в образованието. Ще цитирам Уилоър (1980/, който казва: "Прилагането на теориите от страна на практикуващите администратори е трудно и проблематично начинание”. Теорията е полезна само докато тя е приложима към практиката в образованието.

Според Т. Буш /2003/, училищният мениджмънт трябва изцяло да бъде съсредоточен върху целите и стремежите на образованието. .В ”Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка “ /МОН , 2006-2015/ е записано: “В актовете, приети в рамките на Европейския съюз, както и в документите на ООН в областта на образованието се дефинират две основни цели на образователната политика - равен достъп до образование и качествено образование. Те могат да бъдат изведени като основни цели и за развитието на българското училищно образование, а макар и не толкова пряко и на един подготвителен етап - и като цели на предучилищното възпитание и подготовка. Равният достъп означава достъп до качествено образование, а качественото образование разкрива пълния си потенциал само ако до него има достъп всяко българско дете”.

Иска ми се, предвид това, че съм дългогодишна детска учителка, а след това и толкова години и директор, да разгледам проблема за подготовката, избора на директор на детска градина и в последствие неговата реализация и оценка.

Какво изучават във висшите учебни заведения /ВУЗ/ бъдещите директори на детска градина.
В специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика” се подготвят педагози за предучилищна и начална училищна възраст /детски градини, начални училища, специализирани и профилирани детски градини и начални училища за деца от 2 до 11 годишна възраст/ в степента бакалавър. Бакалавърът по “Предучилищна и начална училищна педагогика” освен длъжностите предучилищен и начален учител може да заеме и административно-управленска длъжност. За съжаление в дипломата на колежка от нашата градина завършила тази специалност не открих дисциплина, която да е свързана с образователния мениджмънт. Затова пък тази колежка предвидливо е направила по време на следването си избор на специализация “Управление на образованието”, като хорариумът от изучаваните по учебния план дисциплини включва: “Теория на управлението“,“Училищни управленски технологии“, “Оргпроектиране и развитие на училището“,“Икономика на образованието“, “Училищно законодателство“, “Методика на обучение по обществени науки“,“Сравнителен анализ на системи за управление на образованието“, “Сравнителна педагогика“, “Практикум по управление на образованието”.

В административно-управленска длъжност може да встъпят и завършилите магистърските програми: «Предучилищна педагогика» и “Предучилищна и начална училищна педагогика (след професионален бакалавър). По голям интерес предизвиква програма: “Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения” , която има за цел да задълбочи познанията на студентите в областта на мениджмънта на образованието – процесите на организация, на управление, на обслужване и утвърждаването на образователните институции, предназначени за деца. Тази програма гарантира подготовка в професионален и изследователски експериментален план, свързан със социално-педагогическите стратегии на управление, организация и ръководство на детски заведения и начални училища по посока на специализираните им образователни функции.

Важно е да спомена тук и Департаментите за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/ към ВУЗ, в които се осъществява следдипломно обучение. Така например, в дейността на ДИУУ към СУ “Св. Климент Охридски”, част от приоритетните направления са свързани с подкрепа на училищните директори и експерти за реализиране на модерен училищен мениджмънт, експертиза на учителските постижения и оценяване на педагогическата дейност и др. В монофазна или двуфазна модулна програма, тренинг и др. са включени темите: “Самоуправление на дейността на училищния ръководител”, “Иновационен мениджмънт на училището”, ” Комуникативни способности на училищния ръководител”, “Интерактивни методи и делови игри в управленската дейност ”, “Технология на работа с нормативните документи в системата на средното образование ”, “Маркетинговият подход и система за контрол на отклоненията в управлението на училището ”, “Разработване и управление на проект ”, „Управленско решение” и др.

Задължително е да се посочи още един институт, който се занимава с повишаване на квалификацията на бъдещи, но и на настоящите директори. Това е Националния институт за обучение на директори /НИОД/, който има за основна цел да въведе директори на училища и детски градини в съвременните разбирания и методи за модернизация на училищната институция, като ги ориентира в актуалните тенденции в развитието на образованието. Ще представя само две негови програми, а именно:
• пет модулна учебна програма „Управление на училището като организация”, която има следното тематично съдържание: “ Динамика на системата за управление”, “ Технология на работа с нормативни документи”, “Взаимодействие с родителите”, “ Учебна и училищна документация”, “Управление на финансите”;
• и втора “Програма за обучение на директори от системата на народната просвета” с образователни цели: Формиране и развие на теоретичните и практически знания и умения за управление за бюджета на детската градина и усъвършенстване на личностно-психологическите характеристики на обучаваните за осъществяване на управленска дейност т.е постигане на изискуемата от практиката професионална компетентност за мениджмънт на бюджета.

Освен подготовката във ВУЗ и НИОД всеки учител или директор може да се самообразова по проблемите на образователния мениджмънт чрез посещенията си в многобройните библиотеки като търси и намира книги и статии в педагогическата научна периодика, в които са представени трудовете на наши и чужди научни работници и практици – учени, преподаватели, студенти, докторанти, учители и директори. Статиите им са поместени в списанията “Предучилищно възпитание”, “Педагогика”, “Управление на средното образование” и др. на Министерството на образованието, младежта и науката / МОМН/, както и на частните списания “Дом, дете, детска градина”, “Организация и управление на училището и детската градина”, “Образование” и други електронни такива / “Образователни алтернативи”, “Образователна инициатива” и др./.

Много полезна информация може да се намери с вездесъщия Google, предвид това че в интернет пространството се намират много стойностни в това направления статии и съдържанието на цели книги. Освен тях съществуват сайтове , които са посветени изцяло в услуга на учителското съсловие, директори , родители и друга заинтересована общественост по проблемите на образованието. Тук можем да включим сайтовете на МОМН, Информационната система за обслужване на детските градини в гр. София с поместените в нея нормативни документи и др.

На електронен носител съществуват правно и справочни софтуери. Така например справочник от този тип е Ciela , чийто модул "Директор" е създаден да подпомага административно-образователния процес в училища, детски градини и др. Насочен е към всекидневната работа на директори и съдържа над 5000 документа, свързани с нормативи, съдебни и административни практики, писма, заповеди, разпореждания, инструкции, пояснения на МОМН, информация от Общинските съвети, изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и гражданска защита, библиотечен справочник и др.
Всичко писано до тук доказва, че не съществува информационен глад в информационния ни век за колегите, които имат желание да станат директори на детска градина.

Освен въпроса за образователния ценз, квалификацията и самообразованието на бъдещите директори е добре да се обърне внимание и на начина, по който се назначават на тази длъжност.
Конкурсът за заемане на на длъжността "директор" на детска градина се провежда на основание раздел ІV "Конкурс" от Глава пета от Кодекса на труда, във връзка чл.37, ал.6 от Закона за народната просвета / Длъжността директор на държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена се заема въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда от органите по ал. 3, 4 или 5/. Конкурсът се обявява от кмета на общината и се провежда от комисии, назначени от него съгласно разпоредбите на чл.93 , ал.1 и чл. 94 от Кодекса на труда. В съответствие с изискванията на чл. 91, ал.3 от КТ на кандидата се предоставя и длъжностната характеристика на тази длъжност. Такава например е дадена в София – град и включва краткото й описание: планира, организира, ръководи и отговаря за цялостната административно-управленска, педагогическа и финансова дейност на детските градини и обединени детски заведения и го представлява в рамките на определените му правомощия.

Запознах се с някои от обявите за провеждане на конкурси за длъжността “Директор” на детска градина / Столична Община и на общините Пещера, Кирково, община Елин Пелин - с. Нови хан, Варна, Бяла Слатина - кметство Търнак, Девня, Брусарци/. Ръководствата на всички общини се обединяват твърдо за допускане на кандидати до конкурс при предоставени документи в отговор на следните минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
• Образование – висше;
• да са български граждани;
да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;
• да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват учителска професия;
да нямат наложено дисциплинарно наказание „Уволнение”;
• да не им е прекратяван трудовият договор като директор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.
• Предоставяне на други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание или научна степен, за професионално – квалификационни степени / изисква се в София,

Съществени РАЗЛИКИ се явяват при останалите изисквания :
• минимална образователна степен ,,Бакалавър” или ,,Магистър” с изключение на общините София и Брусарци залагащи на кандидат само с по-високата степен “Магистър”;
• област на висшето образование: Предучилищна педагогика” и ,,Предучилищна и начална училищна педагогика” като в общините Пещера, Кирково, Елин Пелин, Варна допускат още кандидати с област “Педагогика”, а Варна дори и от област ,,Музикална педагогика”
• минимален професионален опит – 5 години изискват за кандидатите си в София, Елин Пелин, Варна и Бяла, а в останалите общини само три години;
• Да не се кандидатстват в не повече от две градини – това специфично условие се поставя само в Ямбол.

РАЗЛИКИ се откриват и в начина на провеждане на конкурса.
Няма разногласия по проблема да има ли интервю/ събеседване по нормативната уредба в системата на образованието от комисия за провеждане на конкурса. Този начин за провеждане на конкурса присъства във всяка обява на отделните общини, като във Варна допускат по време на събеседването кандидатите могат да носят и ползват необходимите им нормативни документи. Но доминиращата част от ръководствата на общините изискват от кандидатите си за директор да направят сериозна и задълбочена защита на Програма за развитие на съответната детска градина, а само ръководствата на две общини София и Бяла Слатина твърдо застават зад мнението, че е необходимо кандидатите да се явят на писмен изпит, състоящ се в решаване на тест/казуси. Първа публикувана визия за това какво може да включва една програма за развитие конкретно за детска градина е моя. Публикувана бе в сп. ,,Предучилищно възпитание”, кн.3 за 1992 г. под наименованието ,,Как разработих програма за развитие на детско заведение”. Тогава това бе смел опит за примерен вариант, който се предлага като опит за ползване на колегите – кандидати за директори в онова бурно откъм политическо, синдикално и др. противоборство, време, в което за директор на една детска градина се явяваха по 17-20 кандидати.

Много колеги изказват мнение, че не е необходимо да се изисква при конкурс такава програма тъй като ще се даде предимство на кандидатите от същата градина, познаващи условията в нея. Аз лично приветствам идеята и приложимостта на това изискване като с любопитство и огромен интерес днес, след толкова години, когато бе моя конкурс, бих надникнала в тези разработки. Дали колегите са ги изпълнили с голи обещания, с благопожелания, с максималистични и неосъществими идеи, или в тях личи познаване на условията, а бъдещите промени имат реална практическа стойност? Дали са преписани от тези, които ги тиражират и продават, без дори да са ги приспособили съобразно спицифичните особености на дадената детска градина, или са ги изработили нестандартно, с индивидуален стил, със сърце и душа? Възможни са програми с усложнени структури и много теория, а и други – опростени, лесни за разбиране и изпълнение. Интересно е на какви възпитателно-образователни проблеми бъдещите директори са поставили акцентите, за да докажат своята научно-методическа професионална подготовка.

Задавам си и въпроса дали някои от кандидатите разчитат най-вече на подкрепа и помощ от политически партии, синдикати, близки от министерството, общината и др. , а не на личните си качества и професионализма. Искрено се надявам такива да няма. Но това зависи от конкурсите и комисиите, които ги организират и провеждат.

За това как се реализира вече избрания чрез легитимен конкурс и притежател на необходимия образователен ценз и квалификация директор мисля, че не трябва да изземам функциите на тези, които контролират това и го оценяват. А те са посочени в Чл.15, ал. 4, т.т. 2 и 4 на Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. на МОМН за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета , а именно: ,,Оценяването на постигнатите резултати от труда на директорите се определя от комисия, която включва:
• експерти от съответния регионален инспекторат по образованието и от финансиращия орган - за държавните детски градини, училища и обслужващи звена;
• експерти от общинската администрация и от съответния регионален инспекторат по образованието - за общински детски градини”.

В тази наредба в Приложение № 3, към чл. 12, ал. 2 са посочени и показателите, по които ще се прави оценката. Надявам се тя, направена по този начин от компетентните органи, да установи обективен поглед за качеството на работата на директора, с цел осигуряване на консултиране и подкрепа, признаване на постиженията и осигуряване на подобрение, където е необходимо. Директорите се оценяват официално за една учебна година, така че да има възможност да се вземе решение за потвърждаване на назначението, удължаване на мандата, или, където е необходимо, прекратяване на назначението.

За финал обръщам внимание на съдържанието на глава X. ,,Децентрализация на управлението на системата” от ,,Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.)”, в която се предвиждат промени в статута на директора. Целта е, от една страна, тези промени да създадат гаранции, че той притежава необходимите управленски знания и умения, а от друга – да осигурят механизми за осъществяване на контрол върху неговата дейност.
Точка трета от тази глава гласи: Въвеждане на мандатност на директорската длъжност. Тъй като очите ни са насочени все на запад, добре е да завърша с това, което сп. ,,Икономист” напомня на работодателите, че в стремежа си за промени не трябва да забравя колко неудобна и скъпа е замяната на един добър ръководител или служител с друг. Не искам с никого да споря дали в момента действащите директори на детски градини са добри професионалисти. Има колеги, които големите отговорности мобилизират за себераздаване, има и такива, които след първия конфликт и първия проблем се отказват. Лесно се приказва и пише за отговорността, но колко са тези , които са готови да се нагърбят с нея и да се издигнат на висотата на отговорността, която изисква директорската институция. За съжаление, те все повече намаляват.


Литература:
• Буш, Т. Теории за мениджмънта в образованието. –В: http://www.niod.bg/modules/specedition/article.php?storyid=55
• Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ “Св. Климент Охридски. -В: http://www.diuu.bg/
• Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка. С., МОН , 2006-2015. С., МОМН, 2010
• Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г. С., МОН, 2006
• Националния институт за обучение на директори. -В: http://www.niod.bg/
• Факултет по начална и предучилищна педагогика към СУ – представяне. http://www.uni-sofia.bg
• Хайдар, Г. Как разработих програма за развитие на детско заведение. –В: сп. ,,Предучилищно възпитание”, 1992, кн.3
• Хайдар, Г. Нови лидери сред стари декори. –В: Аз Буки, 1993, бр. 35
Публикувана от galinahaidar на January 21 2011 12:55:005509 Прочита - Отпечатай

Последни статии
За да няма прегазени ц
ТОВА ТРЯБВА ДА ГО ЗНАЕ
Вълшебството на чувст
Детето и велосипеда
Научно-практическата
ОДЗ 3 ,,Делфинче" - Ва
ЦДГ “Надежда” – Елхо
Да опазим най-невинни
Модел на възпитателн
Двустранно табло "В
Споделена отговорнос
С принос към пътната б
Роден край за 1 клас
Злополуките и детето (
Злополуките и детето.
Приказките на различн
,, Дете – Заобикаляща
Въртележка от беди (6-7
Въртележка от беди (5-6
Въртележка от беди (4-5

La Martina php Апартамент Cazadoras