Управление
Начало
Статии
Партньори
Новини
Контакт
Фотогалерия
Търсене

За нас
Мисия
Име
Местоположение
История
Сграден фонд
Двор и прилежащи части
Приоритети
Учебна програма
Обучение по безопасност
Допълнителни педагогически услуги
Традиции
Материална база
Екип
Групи
Правилник за
вътрешен ред

Правилници
Родителска общност
Заинтересувана общественност
Ред за прием на деца
Организиран отдих
Достойно признание

Служебен Вход
Потребител

Парола
Модел на възпитателно – образователна среда по безопасно поведение на пътя в условията на детската градина
Красимира Михайлова Георгиева
Директор на ОДЗ № 3 „ Делфинче ” - гр. Варна

Сборник от Шеста научно‐практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”, Варна 21‐23 април 2013 г.

The report looks at a model of educational applications - BDP educational environment in “Dolphin” Kindergarten № 3 "in Varna to stimulate cognitive activity, increase knowledge, improve children’s skills for safe behavior - optimizing the organization of learning and behavior of children for safe movement on the road via practical activities on an interactive site within the BDP kindergarten.
В доклада се разглежда модел на възпитателно – образователна среда за възпитание и обучение на децата за безопасно движение по пътищата (БДП) с оптимизирането й чрез изграждане на специализиран кабинет по БДП в сградата на ОДЗ №3 Делфинче” гр. Варна и интерактивна площадка за практически дейности на децата в дворното й пространство.
Детето е участник в движението като активно влиза в три основни роли на пътя- на пешеходец, водач на велосипед и пътник в превозно средство. Осигуряването на връзка между превенция на риска от пътно-транспортни произшествия и безопасността на детето, за запазване на здравето и живота му е сериозен проблем, който изисква началото на обучението по тази специфична проблематика да се постави още в предучилищната му възраст.[4]
Ето защо, колегията в ОДЗ № 3 ,,Делфинче“ прилага учебна програма по БДП за детската градина, която е неразделна част от “Концепция за възпитание и обучение на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище“ на МОМН ”[1]. Имайки предвид, че БДП е комплексен проблем, по който трябва да има „споделена отговорност" успешно съвместява тази си дейност с родителската и друга заинтересована общественост (държавни и неправителствени организации - НПО, Община Варна, отдел ,,Пътна полиция“ към МВР, научни работници и учители в сферата на предучилищното възпитание и подготовка и др.).
В ОДЗ №3 „ Делфинче” гр. Варна е създаден и вече успешно се прилага модел на образователна среда и технология за възпитание и обучение по БДП. Той включва:
- модел на планиране на възпитателно-образователната работа по БДП с разработено учебно съдържание за пет учебни ситуации в годината на всяка възрастова група и такова за други форми на организация от дневния режим със съдържание по БДП;
- ефективно педагогическо взаимодействие на учители и деца с използване на възможностите на богато оборудван методичен кабинет по БДП и на съвременните информационни компютърни и интернет технологии;
- използване на богат набор от авторски и други обучаващи игри и упражнения по БДП не само за интелектуални знания на децата, но и за практическото им приложение с цел изграждане на умения за безопасно поведение по пътищата в условията на интерактивна площадка в дворното пространство;
- повишаване квалификацията на педагозите за възпитание и обучение на децата по БДП, включваща методика, интерактивни методи на обучение и обучение на председатели и членове на комисия по БДП.
С прилагането на така създадения модел на образователна среда и технология по БДП в детската градина се цели у децата да се формира ориентировъчна способност и усвояване на представи, понятия и умения за безопасно движение и превръщането им в основни навици и регулатор на детето на пътя.
В дейността си по тази специфична тема, чрез прилагането на модела осъществяваме и реализираме приоритетните задачи, а именно:
- перманентно актуализиране на информираността и методическата компетентност на педагогическия екип по БДП;
- обогатяване на материалната, учебна и игрова база и привеждането им към осъществяване на качествен възпитателно – образователен процес по БДП. Осигурени са учебни помагала за децата, одобрени от МОМН за осигуряване възпитанието и обучението по БДП;
- мотивиране родителската общност към активна съвместна дейност по темата;
- разширяваме непрекъснато партньорствата с държавни, общински, районни структури и НПО за решаване на конкретни проблеми, свързани с опазване живота и здравето на децата на пътя.
Достигнати са високи резултати на успеваемост в проблематиката БДП и до този извод достигаме чрез установяване равнището на знанията и уменията на децата за безопасно поведение на пътя чрез използването на стандартизиран тест по БДП за българска популация деца ,,Детето и пътната среда“ [4] и педагогическо наблюдение на поведението на децата в реална пътна среда.
Дейностите, които се осъществяват в детската градина са многобройни. Освен възпитанието и обучението по БДП и мотивацията за правомерно поведение, взаимно уважение и толерантност на пътя, децата активно участват в редица кампании по БДП, провеждат се тематични срещи с родителската общност и с представители на друга заинтересована общественост. Някои от тях са: участие на децата в състезание ,,Училище по безопасност” в рамките на стартиралата регионална кампания ,,Пази детето на пътя” от МВР и Областна дирекция на МВР - Варна с обучителен характер (проверка познаването на основните правила за движение, оборудване и обезопасяване на велосипед и велосипедист, оказване на първа помощ и спасяване на пострадал при произшествие с обучители – служители на ,,Пътна полиция”, специалисти, младежи доброволци; участие в Европейския ден по БДП; работа с родителите за осъществяване на съвместна дейност в името на живота и здравето на децата; онлайн състезание I и II кръг „Правила за безопасност – знаят ли децата?” и др.
На територията на детската градина е създадена интерактивна площадка с велоалея - винилно плоскостно изображение на пътно кръстовище, съвместна дейност на Родителското настоятелство при ОДЗ №3 „Делфинче”, екип от специалисти и служители на ОД на МВР-Варна, работещи по успешно защитения проект през 2012 г. „ Нов диалог с младия родител –„Мамо, татко – готови ли сте за мен?“, финансиран от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”гр. Варна. Подготвянето на този мини полигон с игрови модули за безопасно движение на пътя служи за практически обучителни дейности на децата от всички възрастови групи на детската градина като акцентът е преди всичко върху ролевите игри. Изграждането на интерактивна площадка в ситуирана градска среда, както и велоалея за управление на велосипеди гарантира по-качественото и по-ефективно обучение на децата. Особено важно е че децата осъзнават същността на безопасно движение на пътя като вид социално учене, при което водеща е ролята на практическите умения, на нравствените аспекти, формиращи се главно чрез подражание, личен опит, целенасочено обучение, упражнения и тренировки.
Цялостната дейност на екипа на ОДЗ „ Делфинче” по тази така специфична проблематика се увенча с успех чрез номинацията и получената награда на национално равнище - първо място на ,,Годишни награди за пътна безопасност 2012“ в категория „ Детски градини и училища в България”.
В обобщен вид изводите, до които достигаме за успешното прилагане на представения модел на възпитателно – образователна среда за възпитание и обучение на децата за безопасно движение по пътищата са следните:
- безопасността на движението на децата по пътищата не е въпрос на късмет, а на системен и последователен възпитателно-образователен процес, който се осъществява в детската ни градина от квалифициран по темата педагогически персонал;
- на база качествено обучение в подходяща образователна и игрова среда в условията на детската градина децата успешно се ориентират в реална пътна ситуация, което включва възприемане и анализ на постъпващата от външната среда информация, както и на собствената позиция в тази ситуация. Това става на основата на познаване значението на пътните сигнали и маркировки, както и на правилата за поведение на участниците в движението. Постига се добро равнище на главните действащи характеристики като обем и насоченост на вниманието, селективност, зрение, усещанията за цвят, форма, разстояние, движение, покой, слух, координираност на двигателните реакции. Децата се ориентират по план или схема (безопасен маршрут за движение), което определено зависи от постигнатата добра степен на развитие на абстрактно-символното мислене и възможностите за трансфер и се използва ефективно при решаване на казуси и задачи за анализ и обобщение;
- определено може да се подчертае, че колкото по-богата е предметно-материалната и образователна среда, в която децата взаимодействат и живеят, толкова повече възможности за действие и взаимодействие с другите участници в движението тя предоставя - натрупват богат опит и компетенции за ориентиране в пространството, умения за защита, интелектуални и практически умения;
- чрез включването на спортно-подготвителни игри за управление на велосипед в условията на детската ни градина (велоалея) децата придобиват умения, свързани със самото управление на велосипеда – като равновесие, контрол и наблюдателност. В тази възраст ако това се осъществи децата в бъдеще ще са мотивирани за ползване на велосипеда като алтернативен начин за придвижване по пътищата;
- във възпитателно-образователния процес по БДП от изключително значение е семейството като базисен субект. Спецификата на обучението по БДП изисква позитивно влияние върху детето, като определящи за това са възпитателните ориентации на родителите, моделите на родителско поведение и технологията на възпитателното влияние;
- необходимостта за взаимодействие на детската градина със заинтересованата общественост по темата за безопасността на движението по пътищата налага активни действия от страна на всяка педагогическа колегия. Възможностите на медиите за разгласяване на постижения от дейностите в детската градина, участие в проекти на правителствените и неправителствените организации за обогатяване на материалната, учебна и игрова база, участие на децата в дейности по темата като състезания, спектакли и др. за обогатяване на знания и умения по БДП и др. са в помощ на възпитателно-образователния процес в името на запазване живота и здравето им.
В заключение ще отбележим и това, че на 6-7-годишното дете (бъдещ първокласник) предстои да стане самостоятелен участник в движението без придружител. За да не бъде уязвимо на пътя е необходимо неговите знания, умения и цялостното му поведение при самостоятелното придвижване от дома до училището и обратно да са адекватни на пътната безопасност. ,,Осъзнаването на рисковете от пътно-транспортни произшествия с деца и свързаните с тях последствия за отнемане на живота или инвалидизирането им, са част от нашето обкръжение и ежедневие. Разбирането, че възпитанието и обучението в детската градина за безопасност на движението по пътищата като изключително значимо е превантивна мярка за предвиждане и изпреварване на риск и служи за защита на живота и здравето на нашите деца“ [5].
С ефективното съчетание на повишената квалификация по темата за възпитание и обучение на децата по БДП и успешното прилагане на настоящия модел на възпитателно – образователна среда по безопасно поведение на пътя в условията на детската градина, колегията, активно се включва в общото дело на заинтересованата общественост в защита на здравето и живота на децата на България.
Усилията на целия екип в ОДЗ „ Делфинче” в тази насока са изключително благородна кауза!

Литература:
1. Концепция за възпитание и обучение на децата и учениците от детската градина и българското училище по Безопасност на движението по пътищата. С., МОН, 2003.
2. Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г.
3. Хайдар, Г. Към проблема на пътната безопасност на детето. - Предучилищно възпитание, 1999, кн. 33.с.30
4. Хайдар, Г. Детето и пътната среда. С., Дидакта Консулт”, 2004.с.9
5. Хайдар, Г. Децата – първа наша грижа. С., Сб. ІІ-ра Национална конференция по проблемите на безопасността на движението по пътищата, 2005.с.56
6. Хайдар, Г. Дисертация на тема ,, Превенция на риска: обучението на децата по безопасност на движението и развитието на когнитивните им операции”. С., 2001.с.40

Публикувана от galinahaidar на May 04 2013 20:34:232083 Прочита - Отпечатай

Последни статии
За да няма прегазени ц
ТОВА ТРЯБВА ДА ГО ЗНАЕ
Вълшебството на чувст
Детето и велосипеда
Научно-практическата
ОДЗ 3 ,,Делфинче" - Ва
ЦДГ “Надежда” – Елхо
Да опазим най-невинни
Модел на възпитателн
Двустранно табло "В
Споделена отговорнос
С принос към пътната б
Роден край за 1 клас
Злополуките и детето (
Злополуките и детето.
Приказките на различн
,, Дете – Заобикаляща
Въртележка от беди (6-7
Въртележка от беди (5-6
Въртележка от беди (4-5

La Martina php Апартамент Cazadoras