Управление
Начало
Статии
Партньори
Новини
Контакт
Фотогалерия
Търсене

За нас
Мисия
Име
Местоположение
История
Сграден фонд
Двор и прилежащи части
Приоритети
Учебна програма
Обучение по безопасност
Допълнителни педагогически услуги
Традиции
Материална база
Екип
Групи
Правилник за
вътрешен ред

Правилници
Родителска общност
Заинтересувана общественност
Ред за прием на деца
Организиран отдих
Достойно признание

Служебен Вход
Потребител

Парола
 
Правилници

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

І . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
С този правилник се определят изискванията за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд в ЦДГ № 64 “Вяра, Надежда, Любов”. Правилникът се отнася за целия личен състав – участници в образователно-възпитателния процес или в трудовата дейност в детската градина, като урежда техните права и задължения по осигуряване и контролиране на безопасни условия на възпитание, обучение и труд. Той е задължителен и за външни лица, които по различни поводи се намират в детската градина / сграда и двор/ - представители на ХЕИ, Община, работници от фирми за извършване на ремонтни дейности, деца, родители, колеги от други детски градини, преподаватели от ВУЗ и други.
Безопасните и здравословни условия за възпитание, обучение и труд са регламентирани с: “Закон за здравословни и безопасни условия на труд” /обн.,ДВ, бр.124 от 23.12.1997 г./; “Инструкция за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета” от 05.07.1996 г. На МОН/ обн.,ДВ от 1996 г./ и указанието на МОН от 17.01.1997 г. за прилагането й по отношение на организацията на инструктажите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана; всички действащи в страната отраслови и ведомствени правила и нормали за безопасни условия на труд, съответстващи на дейността в детската градина.
Правилника отчита спецификата на дейностите в детската градина и изискванията на техническото, технологичното и социално развитие с оглед защитата на живота, здравето и работоспособността на работещия персонал, поверените деца и гостите в детската градина.
ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА
Директорът на детската градина отговаря за цялостната организация, изпълнение и контрол на дейностите по настоящия правилник. Правилникът се утвърждава от директора не по-късно от началото на учебната година и се представя в РИО на МОН при заверката на Списък-Образец № 2.
Директорът:
• организира запознаването с настоящия правилник на децата, личния състав на детската градина, родители и гости;
• осигурява към длъжностните характеристики на личния състав да се впишат конкретните им задължения за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
• осигурява пожаро-обезопасяването в детската градина чрез спазването на действащите норми, правила, наредби и предписания;
• осигурява провеждането на тренировка за действия при евакуация /пожар, бедствия, аварии и заплахи от терористични актове /.

ІІІ. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ОСИГУРЯВАЩИ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД
В детската градина се води задължително следната документация:
 Ревизионна книга за препоръки и предписания на контролните органи, заверена в Инспекция по труда;
 Книга за начален инструктаж и инструктаж на работното място с приложени към нея програма за инструктажа и инструкции за безопасна работа;
 Книга за периодичен инструктаж;
 Служебна бележка за проведен начален инструктаж;
 Регистър за трудови злополуки.
Книгите се номерират, прошнуроват, подписват от директора и подпечатват с печата на детската градина.
ІV. ИНСТРУКТАЖ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД
Определям да се провежда следните видове инструктаж:
 начален и на работното място;
 периодичен;
 извънреден.
Инструктажите се провеждат по време на работа и се документират в книгата за инструктаж. Разработени и инструкции за безопасна работа се поставят на работните места на отделните служители. Изработени забранителни, предупредителни и информационни знаци се поставят за обозначаване и маркиране на опасните зони по работните места, салони, учебни кабинети, занимални, коридори, двор и др. Началния инструктаж и инструктажа на работното място се провеждат едновременно. Учителките по групи провеждат с поверените им деца различните видове инструктаж по време и място на провеждане според изискванията, а документирането става в тетрадка, специално подготвена за целта. Препис от всеки проведен инструктаж с подписите на двете учителки, се предоставя за сведение на директора и архива на детската градина. В групите, салоните, учебните кабинети, двор и другите места, където децата играят, почиват и учат, учителките поставят достъпни за разбиране от децата пиктограми с цел обозначаване на опасните за здравето и живота им зони, машини, уреди и пособия.
ВИДОВЕ ИНСТРУКТАЖ
1. Начален инструктаж Провежда се от медицинския спе
циалист с време на провеждане 2 часа.
Целта на началния инструктаж е лицата / възрастни или деца/, които постъпват по един или друг повод в детската градина, да бъдат запознати с основните правила и изисквания за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на територията на детската градина, с вида и характера на извършваната дейност и възможните рискове, както и с изискванията към тяхното поведение с оглед запазването на здравето и живота им. Началния инструктаж се провежда индивидуално или групово в деня на постъпването в детската градина. Продължителността на инструктажа се определя в зависимост от степента на риска и характера на работата.
Началния инструктаж се провежда по ПРОГРАМА, включваща следните въпроси:
 Въпроси от общ характер: запознаване с характера на работата, съществуващите опасности в детската градина и двора – машини, съоръжения, наличие на вредни за здравето фактори на работната среда и трудовия процес; установен ред в района на детската градина и на работните места; разяснения за причините и характера на най-често допускани грешки и нарушения; основни положения и ред за регистриране на трудовите злополуки, примери за допускани грешки и нарушения; основни положения и ред за регистриране на трудовите злополуки и професионални заболявания; запознаване със специфичните опасности и рискове за здравето, свързани с конкретните технологии и употребяваните материали, с начините и средствата за предпазване; лични и колективни предпазни средства, специално работно облекло – значение и начин на използване и съхранение; общи правила за оказване на долекарска помощ при злополуки и отравяния; безопасност на движението в детската градина; запознаване с аварийни и др. планове;
 Въпроси, свързани със съответната дейност или професия: конкретни правила и изисквания за безопасност на възпитание, обучение и труд, отнасящи се до помещенията, производствата, дейностите, технологиите и технологичните процеси, работните места, машините, механизмите, инструментите, електросъоръженията и др., с които ще се работи; опасните работни места, свързани с високо равнище на риск – възможни аварии, повреди и усложнения, които могат да възникнат; енергийни уредби и съоръжения в детската градина и двора, и общи изисквания за безопасната им експлоатация; съществуващи опасности и рискове за здравето, тяхното непосредствено и отдалечено въздействие; използвани знаци и сигнали за безопасност и противопожарна охрана, и изисквания за специфичното поведение на работещите; пожарна и взривна опасност на работните места в детската градина и двора, противопожарни мерки които трябва да се спазват, както и работата с уредите, съоръженията и инсталациите за известяване и гасене на пожари и начините им на използване; транспортирането на хора и деца, на материали, кухненска и друга продукция; съхраняване на опасни за живота и здравето вещества, начин на безопасна работа с тях и мерките, които трябва да бъдат предприети при разливане и разпиляване; конкретни забранителни разпоредби, действащи в детската градина и други специфични правила и изисквания.
Провелите инструктажа издават служебна бележка, която оставят на съхранение в личното досие на служителя или работника.
2. Инструктаж на работното място
Провежда се от медицинския специалист и трае 2 часа
Инструктажът на работното място е практическо запознаване на възрастния или детето с конкретните изисквания за безопасно изпълнение на трудовата и друга дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа. На тази част от персонала, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или друга професия, инструктажът се допълва или съвместява с обучение за безопасни методи на работа.
Инструктажът и обучението на работното място се провеждат на основата на действащите правила, норми и изисквания, и утвърдените от работодателя правила и инструкции за безопасна работа, като тематиката и продължителността им се съобразяват и с други изисквания, регламентирани в специфичните за дадена дейност или вид работа нормативни актове. Инструктажът приключва след като инструктиращият, разрешаващ самостоятелната работа се убеди, че работещият познава правилата за безопасен и здравословен труд за извършваната от него дейност. Допускането на инструктирания до самостоятелна работа се удостоверява с подписа на инструктиращия – член на Комисията с подписа му в книгата за инструктажи.
3. Периодичен инструктаж
Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на деца и работещи в детската градина по безопасни условия на възпитание, обучение и труд. Този инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца за непедагогическия персонал, а педагогическия и децата по три пъти през учебната година в случаите когато образователно-възпитателния процес се провежда целогодишно в една и съща градинска група, салон, кабинет, двор и др., или І-ви инструктаж се провежда със започването на учебната година, ІІ-рия след приключването на Коледната ваканция и ІІІ-ти след приключването на пролетната ваканция.
Основа за провеждане на периодичния инструктаж са правилата, нормите и изискванията по безопасни условия за възпитание, обучение и труд, отнасящи се за дадена професия, работно място или дейност. Провежда се от Комисията, като тематиката се определя в зависимост от характера на работа и условията на труд. Детските учители провеждат този инструктаж с децата.
Периодичният инструктаж се провежда индивидуално или групово в зависимост от изпълняваната дейност. На отсъстващите лица инструктажа се провежда в деня на идването в детската градина. Инструктажа се удостоверява в Книгата за инструктаж.
4. Извънреден инструктаж
Извънреден инструктаж се провежда след всяка злополука / смъртна, аварийна и трудова/, пожар и природно бедствие, промишлена авария, при констатирани нарушения на нормите и изискванията на безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана и по нареждане на контролен орган. Тематиката на инструктажа се определя в зависимост от причината, която е наложила неговото провеждане.
По преценка на директора при организиране на ремонтни или други дейности с участие на работници и служители с различни професии и квалификации, както и при работи, изискващи специфични мерки за безопасност и противопожарна охрана, преди започване на изпълнението на задачите на работещите, се провежда извънреден инструктаж. Такъв инструктаж се провежда с възрастни и деца, отсъствали от детската градина повече от 45 дни, независимо от причините, преди да започнат преките си задължения. Извънреден инструктаж се провежда и при промяна на технологичен процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място и организацията на работа.
ГРУПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД И ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ
Избраната група на Общо събрание, освен инструктажите, определени по-горе в настоящия правилник, прави оценка на риска и препоръки към директора на детската градина за взимане на мерки относно:
~ предотвратяване на риск за живота и здравето на деца и възрастни в детската градина;
~ оценка на риска, който не може да бъде предотвратен / природни бедствия и др./;
~ борба с риска при източника на възникването му;
~ приспособяването на условията на труд към индивида с цел намаляване и премахване на вредните им влияния върху неговото здраве;
~ замяна на работното оборудване, инструменти, вещества, суровини и материали с безопасни или с по-малко опасни;
~ предоставяне на работещите и децата на необходимата информация във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
~ обозначаването на съществуващите опасности и източниците на вредни за здравето и безопасността фактори;
~ използването на колективни средства за защите с предимство пред лични предпазни средства.
Основните НАПРАВЛЕНИЯ в работата на Комисията са свързани с:
- създаване в детската градина на политика за превантивност, обхващаща организацията на работа, технологии, работни места и работно оборудване, и обвързваща всички участници в трудовата и образователно-възпитателна дейност;
- организиране на ефективна система за защита и профилактика за здравето и живота на деца и възрастни.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Всеки работещ в детската градина е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността на другите лица, засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията си и дадените му от директора и Комисията за извършване на инструктаж, организация и контрол на дейностите по безопасни условия на възпитание, обучение и труд, правомощия или задължения.
Персонала в детската градина е длъжен:
1) Да използва правилно машините, апаратите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото работно оборудване.
2) Да използва правилно личните предпазни средства и специално работно облекло.
3) Да използва правилно средствата за колективна защита, да не ги отстраняват и не ги изменят самоволно.
4) Да информира незабавно директора, Зав.АТС и работник-поддръжка и ремонт за всяка възникнала обстановка при работа, която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в оборудването за работа и средствата за колективна защита. Медицинската сестра да бъде уведомявана при необходимост за изпълняване на долекарска медицинска помощ. След напускане на детската градина при изтичане на работното време на медицинската сестра в 16 ч. При необходимост да се ползва санитарна чанта /съхраняването й да става за всеки отделен вход при учителите/. Медицинската сестра определя какво ще бъде съдържанието на санитарната чанта и при какви случаи да се използват отделните медикаменти и санитарни материали. Тя извършва инструктаж за това на учители и помощен персонал. При спешни случаи да се използват телефоните за Бърза помощ /тел.: 150/, Районната поликлиника в “Младост”-3 / 77-32-51/ и телефоните за връзка с доверените лекари на персонала и родителите на децата. За целта директора и медицинската сестра да получат пълна и точна информация в писмен вид за всяка отделна градинска група кого и при какви случаи да се търси на дадения телефон. Всяка промяна в телефоните за връзка да бъде отразена при директора навременно.
5) Да съдейства на директора и Групата
по БЗУВОТ при изпълненията на дейности за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на предписанията, дадени от контролните органи.
6) Всеки служител, който временно отстрани средство за защита или сигнализация при извършване на ремонт, монтаж, профилактика и др., е длъжен да го възстанови незабавно или да предприеме други защитни мерки със същата ефективност.
7) Да прилага и строго спазва Конвенцията на ООН за правата на детето и Закон за закрила на детето.
8) Да спазва и изпълнява Санитарния минимум за детските градини и обединени детски заведения.
9) Да използва подходящи средства за предпазване от злополуки при необходимост за ръчно повдигане, поддържане и пренасяне на тежести, предмети, уреди и др.
10) Да поставя на подходящи места, високо и далеч с цел недостигане от децата вещества, суровини, материали и др., с оглед предпазването им от заболявания и злополуки.
11) Децата от І-ва и Іа група /3-4 годишните/ да се помещават в помещенията на І-ви етаж и да им се осигури мебелировка съобразно антропометричните им размери / столчета, масички, дидактични шкафове/ с оглед предпазването им от гръбначни изкривявания, злополуки и др.
12) Да се спазва изискването, че работното оборудване се монтира, демонтира, подменя, поддържа и др., само от правоспособно лице.
13) В края на учебната година педагогическия съвет анализира безопасността на възпитание, обучение и труд, и предприема мерки за подобряването й.
14) Строго да се спазват изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд при придвижването на деца и персонал като пешеходци или пътници в превозно средство. При разходки и други прояви на туризъм с децата придружаващия ги персонал да ползват средства за сигнализиране при пресичане на улицата – палка “Стоп!Деца” и да спазват изискванията за безопасност на движението съгласно Закона и Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата. Да се следят всички промени по този закон и да се прилагат при организирано движение по пътищата.
15) За осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, при провеждане на образователно-възпитателна дейност / теоретично и практическо обучение/, извършване на трудови дейности, дейности свързани с допълнителните педагогически услуги по желание на родителите / чуждоезиково обучение, художествена гимнастика, народни танци и фолклор и др./, различни прояви на туризъм извън детската градина, да се спазват установените в България правила, норми и изисквания по отношение на:
- собствени, наети или предоставени за ползване машини, съоръжения, апарати, уреди, инструменти, материали, вещества и др.;
- силови и осветителни електрически инсталации: отоплителни, водопроводни и канализационни;
- строителни конструкции;
- подемни и транспортни съоръжения;
- ергономични условия на възпитание, обучение и труд;
- микроклимат /температура и влажност на въздуха/;
- работно облекло и предпазни средства /лични и колективни/;
- съоръжения и медикаменти за долекарска помощ;
- пренасяне на товари.
Същото се отнася и до лицата от други организации, които извършват самостоятелно или съвместно с наши служители следните дейности:
- ремонт, монтаж и демонтаж на машини, апарати и др.съоръжения;
- ремонт на силови и осветителни електрически инсталации, отоплителни, вентилационни, водопроводни и канализационни системи;
- строителни и монтажни дейности в детската градина, сграда и двор; - товаро-разтоварни и транспортни дейности.
VІ. ИЗИСКВАНИЯ НА МВР
Във връзка с повишаването на надеждността на охраната и недопускане на терористични актове в детската градина, организацията на безопасността е следната:
 живата охрана от "Егида" е на смяна от 11 до 19 ч.
 Останалата част от деня на работната седмица се осигурява пропускателен режим за родители и деца. Наблюдението се извършва от дежурния по график учител на входа, който след приемането на децата заключва съответния вход.
Дежурните учители / на входовете на групите/ мед. специалист и ЗАС / на централен вход/ имат следните ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
 Да осъществяват контрол на всички лица, влизащи в детската градина като извършват проверка на лица със съмнителен багаж и следят за поставянето на такъв;
 При констатирането на изоставен багаж или лица със съмнителен багаж, моментално да установят неговата самоличност и да сигнализират на директора и дежурния в полицейското управление на следните телефони: 166, 874-90-14, 982-81-00;  Да изпълняват разпорежданията на дежурния в РПУ на МВР, като вземат необходимите мерки за евакуиране на намиращите се лица в детската градина, но само при разпореждане на дежурния в МВР.
 При получен сигнал за терористичен акт на телефона на детската градина, приелия сигнала да остави телефонната слушалка и по най-бързия начин да информира полицията на горепосочените телефони.
ПРАВИЛА за спазване от всички в детската градина:
да не се допускат непознати лица без разрешение на директора и без проверка на документи за самоличност;
да не се внасят пазарски чанти, торби, сакове и др. от личния състав на детската градина;
да не се допускат в двора на детската градина лица / деца, юноши и девойки, възрастни – външни за детската градина/ и животни, поради опасност от замърсяване, заразни болести, използване на наркотични и др. вещества и изхвърлянето им, счупване на съоръжения, уреди и пособия за игра и отдих, прозорци, нахлуване в сградата на градината и т.н.;
при служебно напускане на сградата, както и в края на работното време, персонала е задължен да провери за затваряне на прозорци и врати в отделните помещения и входове.
РАБОТА СЪС СОТ / СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА/
Изискванията за включване на сигнално-охранителната система са:
 всички врати и прозорци трябва да бъдат добре затворени;
 входната врата, на която има монтирана техника трябва да бъде също добре затворена;
 на клавиатурата не трябва да свети нито една лампичка /светодиод/ освен жълт и зелен / AS – READY/;
 ако свети някой от светодиодите е необходимо да се проверят дали са затворени всички врати и прозорци, дали няма забравени включени отоплителни тела;
 сензора /датчика/, близо до клавиатурата, не трябва да свети;
 остава да свети само един светодиод, което показва, че централата е изключена и е в дневен режим;
 при това положение се набира кода за включване на централата, и до 30 секунди трябва да се напусне сградата или помещението, затваря се входната врата, като се заключи. Първо се включва кухнята със съответния код
 при правилно набиране на кода се чува звук, който предупреждава , че трябва да се напусне помещението. След изтичане на зададеното изходно време, същият спира. Това показва, че централата е включена. След кухнята с кода се включва после и цялата детска градина ;
 при условие, че не свети нищо и клавиатурата не издава звук, веднага се изисква обаждане на тел.: 917-96-66 на дежурна “СОТ Егида”.
 ако е набран грешно кода за включване, се натиска бутон CLEAR с цел изчистване на клавиатурата и отново набиране на кода;
 при условие , че СОТ не може да се включи при спазени горепосочените изисквания, за информация и съдействие е необходимо обаждане на тел.: 917-96-66;
 при влизане в детската градина до 15 секунди трябва да се набере кода за да се изключи централата на цялата градина.
При неспазване на горепосочените изисквания, всеки отделен служител ще носи административна и наказателна отговорност за допускане на безпрепятствено проникване на външни лица, които да извършат нарушения и престъпления.
VІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТОЯНИЕТО НА ЗАЛЕНИТЕ ПЛОЩИ НА ДВОРА И ПРИЛЕЖАЩИТЕ НА ГРАДИНАТА УЧАСТЪЦИ  Да не се засаждат, а ак
о са засадени или са израстнали сами отровни храсти, дървета и цветя, да се изкоренят, а именно: тис, туя, хвойна, момина сълза, мезезеон, златен дъжд, орлови нокти, дива череша, олеандър, бъз, картоп, гъби и др.
 Растенията, които могат да се засаждат и отглеждат в детската градина и двора й са: очеболец, храстовиден бор, френско грозде, глог, офика, върба, елша, люляк, клен, спирея, трепетлика, самодивско дърво, бор, ела, ясен, явор, конски кестен, лиственица и др. полезни и безопасни за деца и възрастни.
 Организирано работниците и служителите на детската градина да прекопават градинките в двора – това е обща за всички задача и отговорност.
 Работникът по поддръжка и ремонт да почиства ЕЖЕДНЕВНО и съвместно с перача, помощник-възпитателите и прислужниците двора от камъни, остатъци от хранителни продукти, боклук, хартии и др. Площадките за игра и отдих на децата да се почистват от тревни и други растения. По същия начин и английския вътрешен двор да се подготвя за игри и обливания с вода на децата през лятото.
 Работник- поддръжка и ремонт да окосява периодично тревата в двора и прилежащите участъци на детската градина, като изхвърля сеното далеч от нея. Да варосва дръвчетата, бордюра в двора и около детската градина.

VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ КЪМСЪОРЪЖЕНИЯТА, УРЕДИТЕ И ПОСОБИЯТА ЗА ИГРА И ОТДИХ НА ДЕЦАТА
Общите изисквания за безопасност на съоръженията, уредите и пособията за игра и отдих обхващат следните области:
 Конструкция
За поддържане, монтиране, ремонт и др. да се спазва следното: използване на винтове или болтове, като се избягват пирони; болтовете и винтовете да са скрити в материала, така че главите им да не се подават навън; дървените конструкции трябва да са сглобени с болтове или друг вид сглобки; носещите части трябва да са осъразмерени така, че да могат да понесат натоварването и на възрастен човек; острите ъгли, отвори процепи не трябва да са направени така, че дрехи или части на тялото да могат да се закачат или захванат за тях; движещите се части трябва да са изработени така, че да не прищипват или счупват пръстите на децата; стъпалата да са достатъчно широки / кракът трябва да стъпи целия на стъпалото/ и др.
Уреди подходящи за по-големите деца / 5-7 годишни/ да не се използват от по- малките /3-4 годишни/ деца.
 Материали Дървените ко
нструкции да бъдат байцвани, боядисвани и лакирани за да издържат на атмосферни влияния. Същото се отнася и за металните конструкции – да се галванизират и боядисват периодично на 1-2 години.
 Закрепване /фундамент
/ Уредите за игра и отдих да са сигурно закрепени за да не се обръщат. Закрепването на нуждаещите се уреди да се извършва посредством вкопаване на фундамент в земята. Фундаментът /основата/ трябва да завършва 20 см под нивото на терена.
 Местоположение
Пътеките, по които децата най-често тичат и се гонят, не трябва да навлизат в площадките за игра и отдих или в обсега на люлки и други подвижни уреди /въртележки и др./. В обсега на движение на децата и уредите не трябва да има остри ръбове, ребра или стърчащи предмети.
 Пясъчници
Дълбочината на пясъка да е мимимум 40 см. Самият пясък да е без глина, опасни предмети или органични примеси. На 1 година ползване пясъка да се сменя / по хигиенни и др. причини/. През лятото пясъка да се навлажнява ½ час преди децата да излизат на площадката за игра и за строеж на различни фигури в пясъчниците.  Стативи за катерене /катерушки, перголи, кълба и др./
Стативите за катерене да нямат стърчащи части, които да предизвикват травми и падане. Частите на различните стативи за катерене да не са монтирани на малко разстояние един от друг, така че детето да се заклещи или удари. Металните части на стативите да са защитени от ръжда и винаги да се боядисват / на 1-2 години / с цел предпазване от атмосферни въздействия, ръждясване и преждевременна амортизация.
 Поддръжка
Поддръжката и ремонта на съоръженията, уредите и пособията за игра и отдих / пейки, масички и др./ е важна част от работата по предотвратяването на нещастни случаи и злополуки. Това се отнася до всички уреди в сградата и двора на детската градина. Грижите за тях е необходимо да включват:
 често затягане на винтовете, тъй като се развиват по време на употреба;
 изтрити и изхабени части веднага да се подменят;
 основата на уредите постоянно да се почиства от камъни и др. опасни предмети;
 пясъкът под уредите да се допълва при необходимост;
 да се сменят протрити и раздърпани въжета / баскетболен и волейболен екип, мрежа за кошове, прозорци и люлките/;
 ръждясалите части да се подменят или евентуално да се третират против ръжда;
 да няма стърчащи остриета или глави на пирони;
 по време на работата по поддръжката и ремонта на уредите да не се допускат деца в близост. Да се пазят децата от инструментите, пироните и др.;
 преди употребата на съоръжения, уреди и пособия за игра и отдих от децата да се тестват от възрастните / учители и работници/.
 Саморъчна направа на съоръжения, уреди и пособия за игра и отдих на деца и възрастни
Саморъчно направените съоръжения, уреди и пособия за игра и отдих имат своето предимство с това, че са направени точно така, както желаят децата и учителите, които ще ги използват. При тяхната направа задължително да се спазват изискванията за ползването им при безопасни условия на възпитание, обучение и труд. Трябва да се знае, че качеството на саморъчно направените уреди и пособия със сигурност не е равно на фабричното, и не отговаря на критериите за абсолютна сигурност и безопасност.

ІХ. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЕВЕНТУАЛНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
С този правилник се определят общите изисквания за пожарната и аварийна безопасност на детската градина и тези при извършване на монтажни, ремонтни и други видове действия в нея. Изискванията, предвидени в правилника, са задължителни за целия личен състав, както и временно пребиваващите в детската градина / ремонтни бригади, преподаватели от ВУЗ, представители на СРИОКОЗ, МВР и др./
Със заповед на директора в началото на учебната година се определя Комисия за координиране на дейността по осигуряване на пожарната безопасност. Комисията има следните
ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
 Изработва правила /инструкции/ за противопожарна безопасност на територията на детската градина – сграда, двор и прилежащи участъци;
 Изработва план за действие на персонала при ликвидиране на пожар, различни аварии и др., като осигуряване пожарна безопасност при капитални и текущи ремонти, реконструкция на помещения, замяна на оборудване и др. Планът включва:
- план за действието на персонала по евакуацията на децата при възникване на пожар;
- противопожарно ядро /нещатен щаб/ за ръководство на действията на персонала при ликвидиране на пожар /председател и членове/;
- евакуационна схема за разположението на помещенията и пътищата за евакуация при пожар. Евакуационната схема включва: схема за цялата сграда на детската градина; схема за всеки етаж . Схемите се поставят на видно място на съответния етаж и вход. В плана за действието на персонала по евакуация на децата при пожар се посочват поименно всички длъжностни лица, които ще вземат участие в евакуацията и точните действия, които следва да извършат: изходите, през които следва да изведат децата / обозначени са на евакуационната схема/ и местата, където ще ги настанят.
 Създава досие, съдържащо документи по противопожарна охрана, което да се съхранява при директора.
 На всеки три месеца организира практическо разиграване на плана за ликвидиране на пожари, аварии и бедствия, както и за евакуация на деца и възрастни.
 Организиране на противопожарната подготовка на персонала и инструктажа му.
 Осигуряване на пожарна безопасност по време на почивните и празнични дни.
 Поддържане и проверка на пожарогасителните инсталации, уреди, средства и съоръжения.
 Сформиране на група за ръководство на действията на персонала при ликвидиране на пожари и аварии.
 Обособяване в детската градина на депа за съхраняване на противопожарна техника, съоръжения и средства за пожарогасене.
 Констатират повреди, изтекъл срок за годност и други нередности, свързани с пожарогасителна техника, нарушения на персонала на пожарната безопасност и др. Информират навременно директора за констатациите си.
 Други дейности, свързани с изискванията и препоръки на органите на службата за пожарна и аварийна безопасност.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Изискванията за пожарна и аварийна безопасност са:
 сградата и помещенията в нея се оборудват с уреди, съоръжения и средства за пожарогасене. Тяхното местоположение се маркира със съответната легенда на постер със схема на цялата детска градина. Постера се поставя на видно място на входовете на градината;
 територията на детската градина системно се почиства от тревна растителност, опадала листна маса и други горими отпадъци;
 незастроени свободни площи между различните корпуса на сградата не се използват за складиране на материали, оборудване, отпадъчен материал, за паркиране на транспортни и други технически средства, построяване на временни сгради и съоръжения;
 не се допуска заключване на врати на помещенията, когато в тях пребивават деца и възрастни;
 не се разрешава складирането на материали и оборудване в коридорите, тамбурите и стълбищата на сградата;
 мероприятия с масово събиране на хора се провеждат само на предназначени за тази цел и даден случай места /физкултурен салон, вътрешен двор, музикален салон, учителска стая/;
 не се допуска затварянето и закриването с мебели, оборудване и други предмети на люкове, балкони, лоджии, вътрешни пожарни кранове и електрически табла;
 взривоопасните и горими материали за боядисване, миене и др. цели се приготвят в отделно от децата помещение или на открита площадка, при спазването на изискванията за пожарна безопасност, след което се доставят на работните места в готов вид.
ОБЩИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА :
* територията на детската градина да се поддържа в добър порядък и чистота като всички отпадъци своевременно и поставят на строго определени пожаробезопасни места / кофите за боклук са извън детската градина/;
* входовете, пътищата е подстъпите до сградата, водоизточниците и противопожарните уреди да се поддържат винаги свободни;
* да не се допускат на работа лица, които не са преминали противопожарен инструктаж;
* всички водоизточници и противопожарни депа да се обозначат с леснозабележима маркировка;
* ремонтни работи по водопроводната мрежа или изключване на участъци от нея да се извършват само след уведомяване на районната служба по пожарна и аварийна безопасност;
* остатъците от лесно запалими и горими течности, и огнеопасни вещества след преустановяване на работа да се изнасят извън работните помещения и поставят в огнеустойчиви шкафове и далеч от децата;
* да не се пуши на територията на детската градина;
* да не се пали огън за изгаряне на отпадъци и други нужди;
* забранява се миенето на подове, фаянс, сграда, площадки и др. с лесно запалими и горими материали;
* преди въвеждането на нови технологии и монтиране на нови съоръжения да се иска мнението на органите на службата за пожарна и аварийна безопасност за установяване на противопожарни правила и др.;
* забранява се размразяването на замръзнали тръбопроводи и др. подобни с открит огън. За тази цел да се използва топла вода, топъл пясък или водна пара;
* при честване на национални и др. празници да се вземат мерки за повишаване на противопожарната бдителност, като се организира проверката и запечатването на детската градина от Комисия. Комисията изготвя протокол, който се поставя в досието, съдържащо документи по противопожарна охрана и се намира в кабинета на директора;
* при извършване на огневи работи да се спазват всички изисквания за пожарна безопасност;
* електрическите предпазители да не се подсилват с телчета, а при изгаряне да се подменят със стандартни;
* а всяко работно помещение /група, салон, кабинет и др./ да се използват прекъсвачи, шалтри за изключване на електрически ток след приключване на работа в края на работния ден. За целта да се попълва тетрадката за удостоверяване на изключените шалтри от учителите по групи и останалия персонал по кабинети;
* под електрическите табла и на разстояние 50 см в страни от тях да не се поставят горими материали;
* забранява се поставянето на ел.крушки на горими абажури;
* ел.котлони и други нагревателни уреди /ютии и др./ да се използват само върху негорими подложки на разстояние 0,50 м от горими материали;
* превиването, усукването и обтягането на проводници се забранява;
* за всеки ползван отоплителен и електронагревателен уред в детската градина директора да назначава лице, което да се грижи за спазването на противопожарни правила при използването му;Напред
 

Последни статии
За да няма прегазени ц
ТОВА ТРЯБВА ДА ГО ЗНАЕ
Вълшебството на чувст
Детето и велосипеда
Научно-практическата
ОДЗ 3 ,,Делфинче" - Ва
ЦДГ “Надежда” – Елхо
Да опазим най-невинни
Модел на възпитателн
Двустранно табло "В
Споделена отговорнос
С принос към пътната б
Роден край за 1 клас
Злополуките и детето (
Злополуките и детето.
Приказките на различн
,, Дете – Заобикаляща
Въртележка от беди (6-7
Въртележка от беди (5-6
Въртележка от беди (4-5

La Martina php Апартамент Cazadoras