Управление
Начало
Статии
Партньори
Новини
Контакт
Фотогалерия
Търсене

За нас
Мисия
Име
Местоположение
История
Сграден фонд
Двор и прилежащи части
Приоритети
Учебна програма
Обучение по безопасност
Допълнителни педагогически услуги
Традиции
Материална база
Екип
Групи
Правилник за
вътрешен ред

Правилници
Родителска общност
Заинтересувана общественност
Ред за прием на деца
Организиран отдих
Достойно признание

Служебен Вход
Потребител

Парола
 
Възпитание и обучение по безопасност

ОСЪЗНАВАНЕТО
на рисковете по пътно-транспортни произшествия с деца и свързаните с тях последствия за отнемане на живота или инвалидизирането им,
са част от нашето обкръжение и ежедневие.
РАЗБИРАНЕТО,
че възпитанието и обучението в детската градина за безопасност на движението по пътищата като изключително значимо е превантивна мярка за предвиждане и изпреварване на риск,
r служи за защита на живота и здравето на нашите деца.
Пътно-транспортните произшествия са винаги безсмислени и ненужни. Те биха могли да бъдат успешно предотвратявани. За това се изискват познания за степента на риска, вниманието и предпазливостта. Приучването на децата към възприемането на рисковете в заобикалящата ни улична среда и обучението им за предотвратяване на опасностите е дългосрочна задача. Но успоредно с опитите да се устрои жизнената среда по възможно най-добрия начин , трябва да започне с началното обучение и възпитание по въпросите на уличното движение. Постепенно децата трябва да бъдат подготвяни за това да разрешават рискови ситуации, с които ще се сблъскват като активни негови участници. Безмилостната статистика, свързана с войната автомобил-дете на пътя очертава превенцията на риска от пътно-транспортни произшествия с деца като актуален проблем.Подготовка на децата от предучилищна възраст за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

През 2004 г. в Държавен вестник брой 70 МОН обнародва “Инструкция № 2 от 5 юли 2004 г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари”, която се отнася до всички участници в предучилищното възпитание и урежда техните права и задължения по осигуряването и контролирането на подготовката на децата от предучилищна възраст за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари / БАКП /. Изрично е подчертано инструкцията, че възпитанието и подготовката на децата от предучилищна възраст за действия при ДБАК е задължително за всички детски градини в системата на народната просвета. Включена е учебна програма в приложение към чл. 8, който гласи:
(1) Възпитанието и подготовката на децата от предучилищна възраст за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари се осъществява по програма (приложение № 2) чрез образователно направление "Ориентиране в социалния свят" и образователно направление "Ориентиране в природата" съгласно Наредба № 4 от 18.IX.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка.
(2) Възпитанието и подготовката на децата в педагогически ситуации съобразно тематиката, определена в програмата по ал. 1, се извършва от учителите във втора, трета и подготвителна група за училище в детската градина.
Ето защо педагогическата колегия оцени актуалността на проблема и прие тригодишен план на
ТЕМА:
“ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ”
с ЦЕЛ: Установяване на реалното състояние на възпитателно-образователния процес за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари / БАКП /. Оказване на помощ за решаване на проблемите, отстраняване на слабостите и стимулиране на положителните тенденции в системата на работа на учителя в детската градина за възпитание и подготовката на децата от предучилищна възраст за действия при БАКП.
Задачи:
1. Изготвяне на оценка на обстановката, даденостите и категорията на децата за превенция на рискове от БАКП. Отстраняване на всички източници, застрашаващи живота и здравето на детето при възникване на БАКП по време на пребиваването му в детската градина и при организирани дейности извън нея
2. Създаване на условия за осъществяване на дейностите по подготовката на децата от предучилищна възраст за действия при БАКП
3. Спазване изискванията на правилника за безопасност на възпитание, обучение и труд в детската градина и създадената организация за работа и действия на учителите и децата при възникване на БАКП

За практическо изясняване на проблема през месец февруари 2009 г. се проведоха открити педагогически практики с децата от различните възрастови групи, както следва при учителите:
ІІ група / 4-5 г./
А. Ботева
Изграждане на представа за понятието "буря"
Б. Захариева
Изграждане на представа за понятието "наводнение"
ІІа група / 4-5 г./
К. Бъчварова
Изграждане на представа за понятието "дъжд"
Т. Нешкова
Изграждане на представа за понятието " вятър "
ІІІ гр. / 5-6 г. /
С. Найденова
Осъзнаване причините за бедствията - наводнение. Наводнението като природно бедствие. Причини за възникване на наводнение. Какво трябва да правим при наводнение.
П. Тодорова
Разширяване представата на децата за труда на специалистите, които защитават хората от природни бедствия. Земетресение - правила за поведение
Подготвителна група за училище / 6-7 г. /
Т. Иванова
Разширяване, систематизиране и затвърдяване на знанията на децата, свързани с поведението и действията им при бедствия - буря
В. Патева
Разширяване на представата на децата за труда на специалистите, които защитават хората от природни бедствия. Земетресение - правила за поведение

Снимки от проведените практически ситуации по групи са поместени във Фотоалбум по темата "Подготовка и обучение за безопасно поведение".

http://cdg64.net/photogallery.php?album_id=52
http://cdg64.net/photogallery.php?album_id=53
 

Последни статии
За да няма прегазени ц
ТОВА ТРЯБВА ДА ГО ЗНАЕ
Вълшебството на чувст
Детето и велосипеда
Научно-практическата
ОДЗ 3 ,,Делфинче" - Ва
ЦДГ “Надежда” – Елхо
Да опазим най-невинни
Модел на възпитателн
Двустранно табло "В
Споделена отговорнос
С принос към пътната б
Роден край за 1 клас
Злополуките и детето (
Злополуките и детето.
Приказките на различн
,, Дете – Заобикаляща
Въртележка от беди (6-7
Въртележка от беди (5-6
Въртележка от беди (4-5

La Martina php Апартамент Cazadoras