Управление
Начало
Статии
Партньори
Новини
Контакт
Фотогалерия
Търсене

За нас
Мисия
Име
Местоположение
История
Сграден фонд
Двор и прилежащи части
Приоритети
Учебна програма
Обучение по безопасност
Допълнителни педагогически услуги
Традиции
Материална база
Екип
Групи
Правилник за
вътрешен ред

Правилници
Родителска общност
Заинтересувана общественност
Ред за прием на деца
Организиран отдих
Достойно признание

Служебен Вход
Потребител

Парола
 
ЗАПОВЕД НА КМЕТА

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН "МЛАДОСТ", СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Във връзка с постъпили запитвания относно неплатени такси за ползване на детска градина от родители, чиито деца посещават или са посещавали повереното Ви общинско детско заведение, Ви информираме за процедурата, която трябва да спазвате за събиране на дължимото публично вземане:

1. Директора на съответното детско заведение изпраща "Покана за доброволно плащане" / Образец N1/ до родителя/настойника. Поканата трябва да бъде връчена на родителя на ръка срещу подпис или по пощата с обратна разписка;

2. След изтичане на указания срок в поканата и установяване, че таксата не е платена, директорът на детското заведение съставя "Констативен акт" / Образец N2 /;

3. Директорът на детското заведение с докладна до кмета на района изпраща оригиналите "Покана" и "Констативен акт";

4. Районната администрация окомплектова и изпраща събраните докладни до кмета на Столична община за изготвяне на акт по реда на чл. 9 "б" от ЗМДТ;

5. Несъбраните суми ще бъдат принудително събрани от публични изпълнители при Национална агенция по приходите, съгласно чл. 163, ал. 3 от ДОПК.

Настоящото писмо да бъде поставено на видно място на входовете на общинските детски заведения на територията на район "Младост". С текста на същото да бъдат запознати родителите по групи, срещу подпис.

Петко Дюлгеров Кмет на район "Младост"


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦДГ № 64 “ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ"

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият правилник е разработен на основание на чл.181 от КТ. В него се конкретизират правата и задълженията на персонала, работещ в ЦДГ № 64 “Вяра, Надежда, Любов” и се урежда организацията на труда, съобразно особеностите в неговата дейност и специфичните условия на работа. Уредбата на настоящия правилник отчита особеностите на отделните структурни звена на детската градина, както и характера на професиите и длъжностите на всички работещи в нея. В него намират място отговорностите и задълженията на родителите, поверили децата си в детската градина, ежедневно контактуващи с колегията и посещаващи сградата и дворното ни пространство..
Чл. 2. Правилникът има за цел да осигури укрепване на трудовата дисциплина, правилната организация на работата, пълно и рационално използване на работното време, взаимоотношения и съвместна дейност в името на децата колегия – родителска общност, колегия – външни лица, свързани под каквато и причина с посещението в детската градина.
Чл. 3. Правилникът за дейността е съобразен с утвърдените традиции в детската градина и съществуващите в Република България нормативни документи, имащи задължителен характер за средното образование, в частност за детските градини / Закон за народната просвета, Правилник за прилагане на закона за народната просвета, Кодекс на труда, Конституция на РБ, Закона за защита правата на детето, Конвенцията за защита правата на детето и др. /.
ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО
РАЗДЕЛ І.
ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА. ТАКСИ.
ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Чл. 4. ЦДГ № 64 “Вяра, Надежда, Любов” приема деца от три годишна възраст до постъпване в първи клас.
Чл. 5. Редът за подаване на заявления и прием на деца в ЦДГ № 64 се определя от СО - Дирекция "Образование" и се извършва по електронен път на сайта на , определен за целта http://www.kg.sofia.bg / Информационна система за обслужване на детските градини в гр. София /.
ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА
Чл. 6. Децата от детската градина се отписват:
▫ По желание родителите;
▫ При постъпване в първи клас;
▫ При нарушения на правилника за дейността:
а/ при незаплащане на такса в срок от два месеца;
б/ при отсъствие над две седмици без писмено уведомление или медицинско свидетелство;
в/ при системни други нарушения на визирани в настоящия правилник задължения.
ТАКСИ
Чл. 7. Родителите на децата, които посещават детската градина заплащат такси по реда на Закона за местните данъци и такси. Определянето и събирането на такси в детската градина се извършва по Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община http://www.sofiacouncil.bg/index.php?page=ordinance&id=75
Чл. 8. Учителите в началото на учебната година / и при прием на ново дете по време на годината / събират декларации от родителите, че ще изплащат таксите за детската градина в срок.
Чл. 9. Вписването на данни в таксовата книга се извършва от учителите на групите по следния начин: група, име, презиме и фамилия на детето, членове на семейството му, присъствени дни за месеца / извинени и неизвинени/, подпис на учителката дала сведението, както и датата на вписване на данните от него. В отделен плик на ЗАС / завеждащ административна служба – касиер / се предоставят медицинските и др.документи, с които се удостоверява от родителя причината за отсъствия на детето през учебната година във връзка с извиняване на отсъствията му за месеца. ЗАС нанася начислените такси и ги събира от родителите срещу квитанция. Учителите носят дисциплинарна и материална отговорност за несъответствие между данните в требвателната книга за храна, таксовата книга и дневника на съответната група.
Чл. 10. Изплащането на таксите се извършва от родителите от 5 до 10-то число на месеца при работно време на касиера от 8.00 ч. до 11.00 ч., а следобед от 16.00 ч. до 19.00 ч. След десето число на месеца, при изключение и уважени от директора причини, при работно време на касиера от 8.00 ч. до 16.00 ч. В петък следобед не се събират такси.
Чл. 11. Учителите не допускат деца в групата при неизплатени такси от родителите след десето число на месеца.
Чл. 12. При неизплатени такси от родители, учителите съдействат на касиера за своевременното им събиране.
Чл. 13. Отсъствие на дете се извинява и за деня не се заплаща такса: - през ваканционен период, определен от министъра на образованието, младежта и науката ;
- след представена медицинска бележка от лекуващия лекар за заболяването, с диагноза и период на лечение;
- след писмено разрешение на директора върху заявление на родителя за отсъствие на детето от 15. 09. до 30.05. по домашни причини (30 календарни дни в година).
Чл. 14. Родителите са задължени да заплатят дължимата такса на определените дати в чл. 10, дори ако в дните за плащане детето отсъства по домашни, здравословни или други причини от градината
Чл. 15. За участие на децата си в сформираните временни групи с за реализиране на допълнителните педагогически услуги / английски, танци, футбол, приложни изкуства и др./, родителите заплащат индивидуално обявените такси от фирми, спечелили конкурс за провеждането на такава дейност в детската градина.
РАЗДЕЛ ІІ.
ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ, ХРАНЕНЕ. ДЕТСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ.
ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ И ПРЕДАВАНЕ НА ДЕЦАТА
Чл. 16. Влизането и излизането на родителите се извършва единствено и само през централния вход на детската градина. Входа към кухненския блок е само и единствено за автомобили, обслужващи различни стопански дейности на детската градина.
Чл. 17. Приемането и предаването на децата се извършва на входовете за съответните възрастови групи. С оглед спазването на изискванията на ХЕИ и МВР не се допуска влизането на родителите и външни лица в помещенията на детската градина. Изключение се прави единствено при посещение на открити режимни моменти, родителски срещи, съвместни празници и др., за които към родителите се отправя нарочна покана от ръководството на детската градина.
Чл. 18. Децата се приемат от 07,00 до 08,30 ч сутрин. По желание на родителите, заявено в писмен вид до директора и със знанието на учителите в съответната група, децата могат да се приемат в удобен за родителите по-късен час. В този случая да се има предвид, че учителката в уговорения ден или срок след 08,30 ч написва присъствие на детето в дневника и требвателната книга за храна, а родителят ако не доведе детето си, поема своето задължение и отговорност да заплати таксата.Ново дете се приема след 9 ч сутрин от директорката на детската градина, която след проверка на предоставените от родителите изискуеми документи за прием завежда детето в съответната градинска група и представя на учителката него и родителите му.

Чл. 19. Учителите предават и приемат деца единствено от и на родителите. Не се допуска предаване на децата на по-големи братя, сестри, роднини и познати, освен при наличие на писмена молба от съответния родител, оформена като декларация с всички данни на родителя и на този, който ще вземе детето от детската градина.
Чл. 20. При проблеми в семейството - промяна в семейното положение / развод, сключване на последващ брак и др./, родителите в писмен вид уведомяват директора и учителите на своето дете. Уведомителното писмо да се придружи с документи / бракоразводни решения, акт за граждански брак и др./, за да се удостовери кой от родителите има или няма право да взима детето от детската градина. Персоналът в градината не е арбитър в семейни спорове, както и не допуска да бъде въвлечен в проблеми, чиито разрешаване не влиза в длъжностната му характеристика.
Чл. 21. Сутрешният прием от и предаване на децата на родителите се осъществява в двора на детската градина при подходяща температура и сухо време през всички сезони на годината. През летния период дневния режим на децата се осъществява изцяло навън, съобразно подходящи за това атмосферни условия. Медицинската сестра следи за спазването на тази алинея като довежда до знанието на директора за извършени нарушения.
Чл. 22. При прием от и предаване на децата не се разрешава на родителите въвеждането в двора на детската градина на домашни любимци / кучета и др./, както и тяхното връзване на оградата и входовете на градината.
Чл. 23. Забранено е приемането и предаването на децата през оградата на детската градина.
Чл. 24. През ваканционните периоди, определени от Министерството на образованието и науката /МОН/ се сформират сборни групи от деца в различни възрасти. Сборни групи могат да бъдат сформирани когато отсъства учител / болнични, изпълнение на граждански дълг и друг вид отпуск / и невъзможност да се назначи негов заместник. Учителите водещи сборните групи уведомяват родителите в коя група ще е детето и кой учител отговаря за него.
Чл. 25. Децата се предават на от учителите на родителите в добър външен вид.
Чл. 26. След издаване на детето от учител на родител, родителят е задължен да напусне детската градина и дворното й пространство. Не се допуска застояване на родител и дете, или група от родители и деца на площадките и зелените площи на двора на детската градина с оглед безопасността на останалите деца, опазване на зелените насаждения, дворните съоръжения, уреди и пособия за игра и отдих.
Чл. 27. Издаването на децата е до 19,00 ч. При неявяване на родители след приключване на работното време на детската градина, тя след 19 ч се затваря. Учителят не е задължен да води детето в дома му след работно време. Ако учителят по своя воля реши да го направи, не е допустимо да го предава на съседи или други лица, живущи в на адреса /блок или къща/ на детето.Непотърсените и невзети деца от родителите, се предават от учителя на детето в РУ на МВР. За случая, съответния учител уведомява в устен и в писмен вид директора на детската градина.
Чл. 28. При промяна на местоживеене, работно място, домашен и служебен телефон, семейно положение и др., родителите са длъжни да уведомят учителите на своето дете
Чл. 29. Не се допуска предаване на дете на родител в нетрезво състояние.
Чл. 30. Не се допуска внасянето и ползването от децата на мобилен телефон.
ХРАНЕНЕ
Чл. 31. В детската градина храната се подготвя според изискванията на РИОКОЗ и др. за рационално хранене.
Чл. 32. От кухненския персонал се спазват строго изискванията, отнасящи се до начина на приготвяне на храната, предварителната подготовка на продуктите, а рисковите ястия да се изключват от менюто.
Чл. 33. Контролът за качеството на продуктите и приготвената в кухненския блок храна се осъществява ЕЖЕДНЕВНО от медицинската сестра.
Чл. 34. Менюто се изработва в СО - Район “Младост” поради централизираното снабдяване. При невъзможност да се осигурят необходимите продукти за спазване на менюто за деня, медицинската сестра, домакина и готвача променят менюто при одобрение на директора.
Чл. 35. Седмичното меню, предоставено от Район “Младост” във вид на препис или копие се предоставя от медицинската сестра на вниманието на родителите чрез поставяне на родителското табло за всеки отделен вход към градинските групи. Всяко изменение на менюто се отразява на таблото за сведение на родителската общност.
Чл. 36. Обедното хранене на децата от І и Іа група започва в 11,45 ч., а за останалите групи началния час на хранене е 12,00 ч. Подаването на храна в кухненския блок се осъществява през шубера по установения график.
Чл. 37. От храната ежедневно се заделят проби, които се съхраняват при температура от 0 до 4 градуса С в продължение на 72 часа;
Чл. 38. Храната в групата се разпределя и поднася на децата от помощник-възпитателя под контрола на учителя. Отговорността за неспазване на изискванията и порциона на децата е тяхна. Медицинската сестра всекидневно контролира консумирането на храната от децата.
Чл. 39. След приключване на храненето преди лягане за обеден сън, на децата се предоставя възможност да се занимават по интереси във ІІ, ІІІ и подготвителната група за училище
Чл. 40. Да не се внасят за консумация от децата и персонала торти, сладкиши и др., без разрешение на медицинската сестра и без необходимите документи /сертификат/ за трайност и годност,. Съгласно изискванията на РИОКОЗ, от разрешения за внасяне хранителен продукт се оставя проба в кухненския блок.
Чл. 41. При случай, че дете е закусвало у дома или по пътя към детската градина, родителите са задължени да уведомят писмено учителя за това, което е консумирало.
Чл. 42. Безплатна храна получават персонала в кухненския блок / готвач и помощни-готвач, помощник-възпитателите и домакина.
Чл. 43. Храненето на персонала по групи се извършва за помощник-възпитателите през обедната почивка от 13,30 ч. до 14,00 ч. За останалия персонал, който ползва безплатна храна, храненето става на помощна маса извън кухненския блок от 13,30 ч. до 14,00 ч. Хигиената на масата и помещението, в което тя се намира, се поддържа от кухненския персонал.
Чл. 44. Хигиената в кухненския блок, съгласно изискванията на РИОКОЗ, се поддържа на високо равнище. Отговорност за това имат медицинската сестра и целия кухненски персонал.
Чл. 45. За спазването на хигиенните изисквания мед.сестра и кухненския персонал носят чисто работно облекло и по норматив за такова, което се осигурява от ръководството на детската градина всяка година.
Чл. 46. Пред вратата на кухненския блок се поставя влажна изтривалка за обувки, напоена с дезинфекционен разтвор.
Чл. 47. След приключване на работния ден, кухненския персонал оставя кухненския блок в изряден чист вид и напуска детската градина през централния вход на административната сграда.
Чл. 48. Заключването на кухненския блок през работния ден се осъществява чрез решетка с катинар на външната врата, която се отваря само за приемане на хранителни продукти, хигиенни материали и др. от фирмата доставчик, сключила договор със СО - Район “Младост” за снабдяване на детската градина.
Чл. 49. Забранено е:
- Влизането на външни лица в кухненския блок, включително собствени деца и роднини на персонала
- Влизането в кухненския блок на персонал, като изключение се прави единствено за мед.сестра и домакин
- Изнасянето извън детската градина на продукти и готова кухненска продукция.
ДЕТСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ
Чл. 50. Детският отдих и туризъм се организират и провеждат от детската градина, самостоятелно или въз основа на договор, сключен между директора на детската градина и лице, което има право да предоставя съответните услуги, съгласно Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, Издадена от министъра на образованието, науката и технологиите / обн., ДВ, бр. 43 от 30.05.1997 г., с всички последващи изменения и допълнения след това /. http://www.paragraf22.com/pravo/naredbi/4.htm
Чл. 51. Ръководителите на различните форми на организиран отдих и туризъм / зимен и летен лагер/, медицинският, педагогическият и останалият обслужващ персонал носят лична отговорност за опазване живота и здравето на децата от момента на поемането им в сборния пункт, по време на отдиха и до връщането им при родителите или настойниците.
Чл. 52. Извън организирания летен и зимен отдих / лагери /, използваните форми на туризъм в условията на детската градина с предварително определяни цели, задачи и времетраене на проявите са разходка, излет с туристическа разходка и туристически игри, екскурзия, туристически празник, ориентиране в местността. Всички тези прояви на туризъм се осъществяват с придружители на групата учител и помощник-възпитател. Освен при разходката за всички останали прояви на туризъм задължително се осигурява участието и на медицинския специалист на детската градина.
Чл. 53. Строго да се спазва изискването учителката и медицинският специалист да следят за признаците на физическа и психическа преумора у децата, тъй като те се проявяват твърде индивидуално в предучилищна възраст и се влияят значително от емоционалните преживявания на отделното дете, както и да ги предпазват от внезапно възникнали опасности, застрашаващи здравето и живота им.
Чл. 54. При провеждане на различни прояви на туризъм извън детската градина /разходки, екскурзия, излети и др./, да се носи от учителката и помощник-възпитателката палка “Стоп! Деца” за безопасност на движението по улиците. Да не се допуска отделяне на дете от групата.
Чл. 55. При провеждане на различни форми на туризъм, наблюдения или ползване на детска площадка извън детската градина, не се допуска събирането на две градински групи от деца на едно и също място поради опасност от смесване на децата при игра и движение по улицата, и невъзможност да се следят от учителките като присъствие в групата. Учителки и помощник-възпитателки да не се събират на една пейка. Не се допускат странични разговори / освен свързани с образователно-възпитателната работа/, които отнемат вниманието на учителя от поверените му деца и създават условия за невъзможност на предотвратяване на евентуални злополуки.
Чл. 56. Не се допуска организирано излизане на група деца с придружители учител и помощник-възпитател от детската градина за извършване на различни прояви на туризъм без разрешение на директора.
Чл. 57. Задължение на учителката в детската градина е да възпитава и обучава децата Безопасност на движението по пътищата като спазва учебната програма за детската градина от “Концепция за обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище”/МОН - 2003 / и провежда пет учебни ситуации за учебна година по предложените теми в нея.
РАЗДЕЛ ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ.
ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ.
Чл. 58. Родителите полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс.
Чл. 59. Родителите са задължени да подготвят детето си при за предстоящото включване приема в първа група на детската градина. Необходимо е детето да има елементарни навици за самообслужване /обличане, събличане, хранене, ходене до тоалетна/, за да се осигури безболезнен преход за детето от семейната среда към детската градина.
Чл. 60. Родителите са първи помощници на учителите в осигуряване на условията за развитие и възпитание на децата в детската градина. Те оказват активно съдействие за нормално протичане на възпитателно-образователната работа в нея.
Чл. 61. Родителите се задължават да уведомяват учителите за промени в адреса и телефона им.
Чл. 62. Родителите се задължават да заплаща таксата в уречените срокове.
Чл. 63. Родителите са длъжни да посещават родитело-учителските срещи;
Чл. 64. Родителите са длъжни активно да участват при избора на родителски комитети по групи и училищно настоятелство
Чл. 65. При желание родителите оказват помощ и съдействие за подобряване на материално-техническата база. Това желание се изявява в писмен вид на първата за учебната година учитело-родителска среща. На тази среща се избира и родителски комитет.
Чл. 66. Родителите правят предложения пред родителския комитет и училищното настоятелство за подобряване на възпитателно-образователната работа и взаимодействието с обществени и други не правителствени организации.
Чл. 67. Родителите се задължават да поддържат редовен контакт с учителите.
Чл. 68. Родителите нямат право да накърняват с поведението си, най-вече в присъствието на детето си, а после и пред други родители и колегия, авторитета и достойнството на директор, учителя и обслужващия персонал.
Чл. 69. Родителите нямат право да нарушават правилниците в детската градина, обществения ред и дисциплина в детската градина.
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА / СГРАДА И ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО/
Чл. 70. Правилата за безопасност и ограничаване на достъпа в детската градина се определят правата и задълженията на целия личен състав, родители и други посетители, както и се урежда организацията на дейността им съобразно особеностите на детската градина.
Чл. 71. Забранява се преминаването на граждани през двора на детската градина
Чл. 72. В извън работно време и почивни дни се заключват входовете на детската градина / централен и на кухненския блок/.
Чл. 73. Забранява се влизането и паркирането на моторни превозни средства на входовете и на територията на детската градина, с изключение на автомобили, осъществяващи товарно-разтоварна дейност за нуждите на градината / доставяне на хранителни продукти, хигиенни материали, пясък и материали за предстоящ ремонт/.
Чл. 74. В детската градина се осъществява пропускателен режим за външни лица само през централния вход, както следва:
▫ В специален прономерован и прошнурован дневник срещу представяне на документ, удостоверяващ самоличност, се отбелязват трите имена на посетителите, лицето при което отиват, часа на влизане и номера на оборотния пропуск, който се връчва на посетителя. При напускане на сградата пропуска се връща, като в дневника се отбелязва часа на излизане;
▫ Прави се проверка на посетителя, както и неговия багаж за притежаване на оръжие и други опасни вещества и предмети;
▫ Не се допуска внасянето на обемисти предмети и вещи, освен с разрешение на директора на детската градина.
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
Чл. 78. Педагогическият съвет на детската градина като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:
▫ приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година;
▫ приема правилника за дейността на детската градина
▫ приема комплексния годишен план;
▫ избира формите на обучение;
▫ обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;
▫ определя начина за приемане на деца в детската градина при спазване изискванията на нормативните актове и информационната система за обслужване на детските градини http://www.kg.sofia.bg
▫ определя дейностите извън държавните образователни изисквания /допълнителните педагогически услуги според изявените желания на родителите
▫ утвърждава символи и ритуали в детската градина
Чл. 79. Педагогическият съвет включва в състава си учителите, като в него с право на съвещателен глас могат да участват председателят на училищното настоятелство и медицинското лице, което обслужва детската градина.
Чл. 80. Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.
Чл. 81. Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.
Чл. 82. Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на регионалния инспекторат по образованието.
Чл. 83. За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол. В началото на учебната година Педагогическият съвет избира секретар, който води протокола за всяко заседание на съвета.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
Чл. 84. Училищното настоятелство са обществен органи за подпомагане на дейността на училищата, детските градини или обслужващите звена.
Чл. 85. Устройството и дейността на училищните настоятелства се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави.
Чл. 86. Ръководството и служителите на детската градина подпомагат дейността на училищното настоятелство.
РОДИТЕЛСКИ КОМИТЕТ
Чл. 87. Родителския комитет е обществен орган за подпомагане на дейността на отделната градинска група.
Чл. 88. Родителите сами избират комитета и касиер при желание им да събират средства за подпомагане дейността на отделната градинска група и градината като цяло на първата учитело-родителска среща. В протокола се написват имената на избраните родители и касиер на комитета.
Чл. 89. Родителите сами закупуват при желание от тяхна страна това, което според учителите в групата и самите родители смятат за необходимо за обезпечаване на възпитателно-образователната работа на децата в групата и обогатяване на материално-техническата база. Учителите не събират пари от родителите.
УЧИТЕЛИ
Чл. 90. Учителите заемат длъжност съгласно държавните образователни изисквания за правоспособност и квалификация. Детската градина провежда конкурс по документи, както и събеседване между всички кандидати и директора.
Чл. 91. Не могат да заемат учителска длъжност лица:
- oсъждани за умишлено престъпление от общ характер;
- лишени от правото да упражняват учителска професия;
- страдащи от противопоказни заболявания.
Чл. 92. Учителят е длъжен да:
- изпълнява задълженията описани в длъжностната му характеристика, Кодекса на труда, ЗНП, ППЗНП, Конвенцията на ООН за правата на детето и и др. нормативните актове, имащи задължителен характер за средното образование, в частност и детски градини, както и изискванията към него в този правилник
- изпълнява разпорежданията и заповедите на директора;
- носи отговорност за здравето и живота на детето от момента на приемането от родителя до момента на предаването му на друг учител или родител;
- повишава системно своята квалификация;
- поддържа коректни отношения с родителите и колегите си;
- защитава името и авторитета на детската градина;
- отговаря за нанесени имуществени вреди в поверената му база;
- изхожда от принципите за нагледност и достъпност при провеждане на учебни и др. ситуации във възпитателно-образователната си работа с децата.
Чл. 93. Учителят няма право да накърнява човешкото достойнство, да обижда, унижава и прилага физическо или психическо насилие над поверените му деца.
Към 2 -страница >>
 

Последни статии
За да няма прегазени ц
ТОВА ТРЯБВА ДА ГО ЗНАЕ
Вълшебството на чувст
Детето и велосипеда
Научно-практическата
ОДЗ 3 ,,Делфинче" - Ва
ЦДГ “Надежда” – Елхо
Да опазим най-невинни
Модел на възпитателн
Двустранно табло "В
Споделена отговорнос
С принос към пътната б
Роден край за 1 клас
Злополуките и детето (
Злополуките и детето.
Приказките на различн
,, Дете – Заобикаляща
Въртележка от беди (6-7
Въртележка от беди (5-6
Въртележка от беди (4-5

La Martina php Апартамент Cazadoras